• Pradžia
  • >
  • Investicijų projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį)“ sąnaudų ir naudos analizė

Investicijų projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį)“ sąnaudų ir naudos analizė

2022 12 15
Projekto pavadinimas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimas (vidurinis tiltas per Nerį)
Projekto tikslas Tobulinti ir plėtoti TEN-T kelių tinklą, diegiant eismo saugos ir aplinkosaugos priemones kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 99,03 iki 100,47 km
Projekto veiklos Atliekant kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 99,03 iki 100,47 km rekonstravimą, esamas 1,44 km ilgio vidurinis dviejų eismo juostų kelio ruožas bus rekonstruojamas į keturias eismo juostas pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, nustatytus I kategorijos keliams. Bus pastatomas 352,0 m ilgio tiltas per Neries upę ir 74,06 m ilgio viadukas per Jonavos gatvę. Kelio A1 dešinėje pusėje bus tiesiami 0,26 km ilgio ir kairėje pusėje 1,014 km ilgio (nevertinant esamo tilto ir viaduko) III kategorijos 2 eismo juostų jungiamieji keliai. Pastatoma 182,4 m ilgio triukšmo užtvara. Rekonstruojami ir naujai rengiami paviršinių nuotekų ir apšvietimo tinklai.
Projekto socialinė-ekonominė nauda visuomenei Įgyvendinus transeuropinio IX B transporto koridoriaus, TEN-T pagrindinio tinklo kelio ruožo A1 99,03–100,47 km rekonstravimą, bus užtikrinti TEN-T kelių techniniai parametrai, kurie tenkins kelių transporto apkrovimo reikalavimus, pagerins tinkamą TEN-T eismo saugumą ir pralaidumą labiausiai šiuo metu Lietuvoje apkrautame, avaringame ir nepakankamų techninių parametrų kelio ruože. Projekto įgyvendinimas pagerins kelių transporto eismo saugos ir aplinkosauginius parametrus ir užtikrins, kad TEN-T kelių infrastruktūra Lietuvoje atitiktų TEN-T gairėse nustatytus reikalavimus bei turės šį ilgalaikį poveikį (naudą): bus sudarytos palankios sąlygos tranzitiniam eismui (vietinis transporto eismas bus atskirtas nuo tranzitinio transporto eismo), tranzitinio transporto eismas vyks viduriniu tiltu, o vietinio – naujai pastatytu šiauriniu tiltu ir pietiniu tiltu, kurį rekonstravus šį tiltą, planuojama kapitaliai suremontuoti. Kelyje padidės eismo pralaidumas ir saugumas, sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius, sutrumpės kelionės laikas, sumažės kelių transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos.
Projekto socialinis-ekonominio poveikis Remiantis atlikta sąnaudų ir naudos analize (ataskaitinis laikotarpis – 30 metų), projektas generuos socialinę-ekonominę naudą:

a) užtikrinus tinkamą kelio eismo saugumą ir pralaidumą, sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius. Prognozuojamas 50 procentų eismo įvykių sumažėjimas. Apskaičiuota nelaimingų atsitikimų sumažėjimo socialinė-ekonominė nauda sudarys 1,05 mln. Eur;

b) sudarius palankias eismo sąlygas tranzitiniam eismui, bus sutaupytas dabar spūstyse prarandamas kelionės laikas. Prognozuojamas vidutinio kelionės greičio padidėjimas nuo 67,5 iki 94,4 km per valandą tranzitiniam eismui ir iki 87,3 km per valandą vietiniam eismui. Apskaičiuota laiko sutaupymų socialinė-ekonominė nauda sudarys 123,05 mln. Eur;

c) įrengus naują kelio dangos konstrukciją, tranzitu vykstančiam eismui dėl geresnės kelio dangos kokybės, sumažės eksploatacinės sąnaudos. Prognozuojamas kelio dangos nelygumo pagerėjimas nuo 2,3 iki 0,8 IRI, m/km. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymų socialinė-ekonominė nauda sudarys 3,65 mln. Eur.

Projekto socialinės-ekonominės analizės rezultatai Gauti teigiami socialinės-ekonominės analizės ekonominių rodiklių rezultatai rodo, kad socialiniu-ekonominiu požiūriu projektas yra naudingas ir jį įgyvendinti yra tikslinga:

– EGDV (ekonominė grynoji dabartinė vertė) lygi 13,83 mln. Eur;

– EVGN (ekonominė vidinė grąžos norma) lygi 7,20 proc.;

– ENIS (ekonominės naudos ir išlaidų santykis) lygus 1,30.