Asmens duomenų apsauga

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu AB „Via Lietuva“ ir naudojimusi savo teisėmis pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), prašome kreiptis į AB „Via Lietuva“ apsaugos pareigūną raštu adresu Kauno g. 22, Vilnius, el. paštu ar telefonu +370 698 30996.