D.U.K.

Nuovažos

Nuovažų PANAIKINIMO galimos priežastys:

 • nuovaža įrengta savavališkai, nesuderinus su atsakingomis institucijomis, teisiškai neįregistruota ir neatitinka eismo saugumo reikalavimų;
 • patekimas į sklypą galimas per kitas nuovažas ir (ar)  servitutinius kelius.

Nuovažų NEĮRENGIMO galimos priežastys:

 • neatitikimas Kelių techninio reglamento reikalavimams (XI skyrius, II skirsnis);
 • neatitikimas Statybų techniniam reglamentui reikalavimams gyvenvietėse (VIII Skyrius, 29 punktas, 6 lentelė). Gatvių kategorijos valstybinių kelių ruožuose, pažymėtuose nurodomaisiais kelio ženklais Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ pagal Kelių eismo taisykles, priskiriamos vadovaujantis įsakymu (nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bafa9601fb5411e993cb8c8daaf8ff8a );
 • nuovaža neatitinka eismo saugumo reikalavimų;
 • patekimas į sklypą galimas per kitas nuovažas ir (ar) servitutinius kelius.

Plačiau apie nuovažų įsirengimo prašymo pateikimo tvarką, instrukcijas, kaip pateikti prašymą ir kitą svarbią informaciją rasite čia.

Nuovažų ĮRENGIMO GALIMYBĖS (derinimo tvarka):

Sklypo savininkas teikia prašymą dėl techninių prisijungimo ir projektavimo sąlygų gavimo su pridedamais dokumentais (sklypo duomenimis, detaliuoju planu, registrų centro išrašu, projektiniu pasiūlymu (schema su pažymėta norimos įrengti (remontuoti) nuovažos vieta) AB „Via Lietuva“ jungiantis per AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalą adresu paslaugos.vialietuva.lt.

Nuovažų įrengimo galimi FINANSAVIMO ŠALTINIAI:

 • (KPPP) Kelių priežiūros ir plėtros programos (valstybės biudžeto) lėšomis, jeigu nuovažų įrengimas numatytas NAUJAI rengiamuose kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto teritorijų planavimo dokumentuose ar techniniuose projektuose;
 • SAVO LĖŠOMIS, jei nuovažos nėra numatytos NAUJAI rengiamuose kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto teritorijų planavimo dokumentuose ar techniniuose projektuose.

Plačiau apie nuovažų įsirengimo prašymo pateikimo tvarką, instrukcijas, kaip pateikti prašymą ir kitą svarbią informaciją rasite čia.

Sutikimai (leidimai) naudotis keliais

Leidimas reikalingas, jeigu transporto priemonės ar jų junginių techniniai parametrai su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninius parametrus.

Plačiau apie sutikimų (leidimų) naudotis keliais išdavimo tvarką bei papildomą svarbią informaciją rasite čia.

Norint gauti leidimą turėtumėte pateikti prašymą jungiantis per AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalą adresu paslaugos.vialietuva.lt.

Nurodymai, kaip pildyti prašymą, kita su leidimų išdavimo procesu susijusi informacija ir daugiau atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus pateikti Naudotojo vadove, kurį galima rasti nurodytos interneto svetainės viršuje dešinėje esančiame meniu. Ten pat skelbiami ir išduoti leidimai.

Plačiau apie sutikimų (leidimų) naudotis keliais išdavimo tvarką bei papildomą svarbią informaciją rasite čia.

Kelių mokesčiai ir rinkliava

Visą informaciją apie kelių mokestį galite rasti AB „Via Lietuva“ interneto svetainėje www.keliumokestis.lt.

Perkėlimo keltais bilieto kainos kompensavimas

Kėlimosi per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimas taikomas:

 • Kuršių nerijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims, kurių duomenys yra Gyventojų registre ir jų transporto priemonėms, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės savininkais arba valdytojais.
 • Juridiniams asmenims, turintiems Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonėms, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės savininkais arba valdytojais, ir jų darbuotojams.
 • Neįgaliems keleiviams, registruotiems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje.
 • Kuršių nerijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems užsienio valstybių piliečiams turintiems leidimą gyventi Lietuvoje ir jų transporto priemonėms, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės savininkais arba valdytojais.
 • Transporto priemonių keleiviams, esant sąlygoms transporto priemonės bilieto kainos kompensavimui, važiuojantiems ta transporto priemone (jie keliami kompensuotinai).
 • Nepilnamečiams moksleiviams, kurie yra Kuršių nerijos gyventojai. Pateikę moksleivio pažymėjimą, jie gali būti keliami kompensuotinai.
 • Viešiesiems ir kitiems juridiniams asmenims – keliami kompensuotinai, jei jie įrašyti į AB „Via Lietuva“ Elektroninį sąrašą.

Plačiau apie bilieto kompensavimo sąlygas ir tvarką skaitykite čia.

Atvejais, kai nėra galimybės automatiniu būdu informacijos patikrinti duomenų registruose, arba esant EIS sutrikimams, arba kai asmuo įgyja teisę į bilieto kainos kompensavimą, tačiau ši informacija dar nėra atnaujinta registruose, arba kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, asmenys, turintys teisę gauti bilieto kainos kompensaciją:

 • įsigyja transporto priemonei bilietą, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį vežėjo atstovas patvirtina spaudu ir parašu bei įrašo transporto priemonės valstybinį registracijos numerį;
 • įsigyja keleiviui bilietą, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį patvirtina vežėjo atstovas spaudu ir parašu;

Pateikia AB „Via Lietuva“ :

 • patvirtintos formos pasirašytą prašymą dėl bilieto kainos kompensavimo su rekvizitais bei sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu;
 • patvirtinto keleivio ar transporto priemonės bilieto kopiją;
 • prireikus, kitų patvirtinančių dokumentų kopijas:
 • transporto priemonės registracijos liudijimo, jei transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre;
 • darbo sutarties, ar kito, teisę į bilieto kainos kompensavimą įrodančio dokumento kopiją.

AB „Via Lietuva“, gavusi nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina gautų duomenų teisingumą ir įpareigoja vežėją, gavus bilieto originalą, asmeniui kompensuoti transporto priemonės ar keleivio bilieto kainą.

Prašymo formą galite rasti čia.

Viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų registravimas

Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių vietas ir kitą informaciją galite rasti čia.

Prašome informuoti Klientų aptarnavimo centro specialistus tel.: 1871, +370 5 232 960.

Inžineriniai tinklai

Projektuojant inžinerinius tinklus valstybinės reikšmės keliuose, vadovautis sąlygomis, pateiktomis AB „Via Lietuva“ tinklalapyje (https://vialietuva.lt/aktuali-informacija) pasirinkus punktą Informacija apie inžinerinių tinklų klojimo techninių sąlygų nustatymą.

Gretutinių sklypų kadastriniai matavimai

Norėdami pateikti prašymą bei kvietimą į gretutinių sklypų matavimą, prašome vadovautis instrukcijomis, pateiktomis AB „Via Lietuva“ tinklalapyje (https://vialietuva.lt/dokumentu-derinimas) pasirinkus punktą Žemės sklypų planų derinimas.

Kelių apšvietimo projektavimo sąlygos

Apie tipines kelių apšvietimo projektavimo sąlygas galite susipažinti AB „Via Lietuva“ tinklalapyje https://vialietuva.lt/aktuali-informacija pasirinkus punktą Tipinės kelių apšvietimo projektavimo sąlygos.

Eismo organizavimo schemų derinimas

Apsaugos zonos

Žemės savininkas gali patikrinti, ar jam priklausančiame žemės sklype buvo įregistruota kelių apsaugos zona – adresu: Apsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt). Minėtoje nuorodoje galima atsidaryti valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų brėžinį bei žemės sklypų sąrašą. Informaciją apie kelių apsaugos zonas taip pat galima pasitikrinti puslapyje www.regia.lt – įvedus į adresų paieškos lauką žemės sklypo adresą ir/arba susiradę reikiamą žemės sklypą, reikia įsijungti sluoksnį „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos“.

Jeigu pagal žemės sklypo adresą (savivaldybę) neradote savo žemės sklypo unikalaus numerio, tuomet:

1. Ieškomam žemės sklypui kelių apsaugos zona įregistruota iki Įstatymo įsigaliojimo;
2. Ieškomas žemės sklypas nepapuola į kelių apsaugos zoną;
3. Ieškomas žemės sklypas neegzistuoja, nes reikėtų tikslinti unikalų numerį.

Kompensaciją turi teisę gauti žemės sklypo ar teritorijos, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, patenkančių į nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas, savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis, taip pat asmuo, kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir (ar) nustatytoje Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, išskyrus žemės sklypą (toliau – nekilnojamasis daiktas), savininkai pagal kiekvieno jų atskirai patiriamų nuostolių dydį.

Prašyme turi būti nurodyta:

1. žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, asmens, kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir nustatytoje Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininko:
1.1. fizinio asmens: vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris);
1.2. juridinio asmens arba užsienio organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso: teisinė forma, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris), atstovaujančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas;
2. žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto adresas (nurodoma, jeigu yra). Kai prašymą dėl Kompensacijos už specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą teritorijoje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, pateikia valstybinės žemės patikėtinis, – savivaldybė, į kurią patenka ši teritorija, šios teritorijos, patenkančios į Įstatyme nurodytą teritoriją, plotas;
3. žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto unikalus numeris, žemės sklypo kadastro numeris, kiti žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, kurie informavimo Įstatymo 11 straipsnyje ar Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka apie konkrečias nustatytas ir (ar) planuojamas nustatyti Įstatyme nurodytas teritorijas ir jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas dieną buvo įrašyti Nekilnojamojo turto kadastre (tarp jų – pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (būdai) (pateikiama, jeigu nustatyta), žemės sklypo plotas ir jo sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis ir (ar) nekilnojamojo daikto plotas ir jo paskirtis);
4. informacija apie dėl konkrečių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo patirtus ir (ar) patiriamus realius ir pagrįstus nuostolius, kuriuos prašoma kompensuoti;
5. informacija, ar dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo buvo atlyginta, jeigu teritorija (jos dalis), dėl kurios nustatymo atsiradusių apribojimų taikymo buvo atlyginta, sutampa su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi), ir (ar) dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo yra priimtas sprendimas išmokėti kompensaciją taikant kitą kompensavimo metodiką, ar kreiptasi (ir į kokius kitus asmenis ir (ar) institucijas kreiptasi) dėl šiame papunktyje nurodyto nuostolių atlyginimo taikant kitą kompensavimo metodiką ir (ar) Kompensacijos pagal šią Metodiką išmokėjimo;
6. informavimo apie prašymo priėmimą, nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą būdas (raštu, siunčiant paštu prašyme nurodytu adresu, ar elektroniniu paštu) (toliau – pasirinktas informavimo būdas).
7. Kartu su prašymu pateikiama:
8. teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas, jeigu prašymą teikia atstovaujantis asmuo, prašyme nurodant Metodikos 9.1 papunktyje nurodytus atstovaujančiojo asmens duomenis, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija, kai prašymą tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius teikia fizinis asmuo;
9. žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis pagrindžiantis Nekilnojamojo turto registro išrašas, žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopija;
10. teritorijos, patenkančios į Įstatyme nurodytą teritoriją, schema (jeigu į Įstatyme nurodytą teritoriją patenka teritorija, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir prašymą pateikia valstybinės žemės patikėtinis);
11. dokumentas, kuriuo žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto naudojimo tvarka nustatyta ir pagal kurį įregistruota Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto naudojimo tvarkos planas (pateikiama, jeigu yra);
12. dokumentai, įrodantys dėl konkrečių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo patirtus ir (ar) patiriamus konkrečius nuostolius, kuriuos prašoma kompensuoti;
13. dokumentai, įrodantys Kompensaciją turinčio teisę gauti asmens teises į žemės sklypą (jo dalį) ir (ar) nekilnojamąjį daiktą (jo dalį);
14. dokumentai, pagrindžiantys, kad buvo atlyginta dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo teritorijoje (jos dalyje), sutampančioje su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi), sprendimo išmokėti kompensaciją, taikant kitą kompensavimo metodiką, kopija ir (ar) prašymo išmokėti šią kompensaciją kopija (pateikiama, jeigu yra);
15. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija (pateikiama, kai prašymą tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius teikia fizinis asmuo).
16. Kai žemės sklypas ir (ar) nekilnojamasis daiktas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas visų bendraturčių prašymas ar vieno (kelių) iš bendraturčių prašymas, o Kompensacija apskaičiuojama įvertinus kiekvieno bendraturčio turimą dalį ir kiekvieno jų patirtus ir (ar) patiriamus konkrečius prašyme nurodytus nuostolius, pagrįstus juos įrodančiais dokumentais. Jeigu pateikiamas vienas bendras visų bendraturčių prašymas, kuriame nurodyti bendri nuostoliai, nepaskirstyti tarp bendraturčių, Kompensacija apskaičiuojama ir išmokama proporcingai bendraturčių turimoms žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto dalims.

 

Kreiptis reikia į AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. paštas , interneto svetainė www.vialietuva.lt. Kad AB „Via Lietuva“ galėtų pateikti išsamią informaciją, prašome laiške nurodyti šią informaciją: žemės sklypo/nekilnojamojo daikto savininkas (vardas, pavardė), žemės sklypo/nekilnojamojo daikto adresas, žemės sklypo/nekilnojamojo daikto unikalus numeris, kontaktinis tel. Nr., el. paštas.

Eismo sauga

Jei kliudėte gyvūną, pirmiausia, po susidūrimo pasirūpinkite savo, keleivių ir automobilio saugumu. Pavažiuokite į kelkraštį, pastatykite avarinio sustojimo ženklą, suteikite sužeistiesiems pirmąją medicininę pagalbą, jei reikia – iškvieskite greitąją pagalbą. Praneškite policijai ir draudimo bendrovei. Nebandykite patraukti nuo kelio sužeisto gyvūno ir nesiartinkite prie jo – tai gali būti pavojinga.

Asmuo, teikdamas prašymą atlyginti žalą, padarytą laukinio gyvūno eismo įvykio metu, privalo nurodyti žalą, visas eismo įvykio aplinkybes.

Prašymą  dėl patirtos žalos atlyginimo galite pateikti el. paštu .

AB „Via Lietuva“ pataria vairuotojams  neskubėti, būti atidiems keliuose, ypač būti budriais važiuojant keliu, kuris kerta ne tik mišką, bet ir pievas. Būtent šiose vietose dažnai aptinkamos stirnos.

Kad susidūrimų būtų kuo mažiau, vairuotojai turėtų žinoti, kad gyvūnų migracija paprastai padidėja rudenį, kai prasideda ruja, žvėrių elgesys pasikeičia, jie tampa ne tokie baikštūs, praranda atsargumą, tokiu metu žvėrių keliuose atsiranda nenuspėjamose vietose; žvėrys dažniausiai keliauja prieblandoje ar net tamsoje, kai prastas matomumas.

Svarbiausias patarimas, sumažinantis susidūrimų su gyvūnais tikimybę – temstant ir naktį važiuokite lėčiau, vairuokite atidžiai, išlikite budrūs, ypač važiuojant miškingomis vietomis.

Vairuotojai ne visada atkreipia dėmesį į įspėjamąjį kelio ženklą Nr. 131 „Laukiniai žvėrys“. Šis kelio ženklas įspėja vairuotojus, kad įvažiuoja į kelio ruožą, kuriame yra didesnė tikimybė susidurti su laukiniu gyvūnu. Šie ženklai žymi aptverto kelio ruožo pradžią ir pabaigą, laukinių gyvūnų praėjimo vietą viename lygyje ir panašiai. Vairuotojai tuose ruožuose turėtų būti ypatingai atidūs, važiuojant rudenį ir pavasarį, sumažinti ir važiavimo greitį.

Prašome kreiptis į Lietuvos kelių policijos tarnybą, kuri atsakinga už nuobaudų skyrimo administravimą.

Nuotolinio fiksavimo įrenginiai (radarai) taip pat fiksuoja, ar yra sumokėtas kelių naudotojo mokestis. Vadovaujantis vyriausybės nutarimu, vinječių turėjimo kontrolę vykdo Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos policija ir Lietuvos muitinė.

Leistinas greitis yra nurodytas Kelių eismo taisyklėse (KET). Taip pat reikia vadovautis kelio ženklų informacija.

Informaciją apie įrengtus vidutinio greičio kontrolės ruožas galite rasti interneto svetainėje www.eismoinfo.lt

Kiti klausimai

Dėl ženklo įrengimo ar ženklinimo atlikimo turėtumėte kreiptis į kelio savininką.

Jeigu tai yra vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės, turėtumėte kreiptis į savivaldybę, o jei tai valstybinės reikšmės kelias, turėtumėte kreiptis į AB „Via Lietuva“ e-paštu .

Dėl įrengto ženklo ar ženklinimo teisėtumo taip pat turėtumėte kreiptis į kelio savininką.

Valstybinės reikšmės keliai įprastai žymimi raidėmis ir skaičiais, pvz. A1, A12, A14 (magistraliniai keliai) arba tik skaičiais, pvz. 107, 172 ir pan. (krašto keliai). Keturiais skaitmenimis žymimi rajoniniai keliai. Skaičiais pažymėtus kelius galima pažiūrėti ir Google maps.

Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, kurioms priklauso vykdyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas. Valstybinės reikšmės keliai priklauso Kelių direkcijai, kuri atsakinga už magistralinių, krašto ir rajoninių atkūrimą ir plėtrą.

Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimas vykdomas, vadovaujantis AB „Via Lietuva“ patvirtinta planavimo eile, kuri viešai skelbiama AB „Via Lietuva“ interneto svetainėje www.vialietuva.lt bei priklauso nuo valstybės skiriamo finansavimo.

Priežastys gali būti įvairios: neįvykę arba užsitęsę viešųjų pirkimų konkursai, laiku neparengti techniniai projektai, netinkamos oro sąlygos, technologinė statybos darbų pertrauka ir kt.
Dėl informacijos, susijusios su konkretaus kelio ruožo, kuriame nėra vykdomi asfaltavimo darbai suteikimo, prašome atsiųsti paklausimą el. paštu

Jei tai vietinės reikšmės kelias, turėtumėte kreiptis į savivaldybę. Dėl valstybinės reikšmės kelių priežiūros prašome kreiptis į AB „Kelių priežiūra“, kuri atsakinga už periodinę ir nuolatinę valstybinės reikšmės kelių priežiūrą tiek žiemą, tik ir kitais metų laikais. Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose  (kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus, prastą žvyro dangą ir kt.) vairuotojai gali pranešti tel.: 1871 arba +370 5 232 9600.

Kad būtų pašalintos pažaidos (duobės, skersinės bangos), esančios žvyro važiuojamojoje dalyje, žvyrkeliai turi būti profiliuojami. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad technologiškai nėra galimybės žvyrkelių tinkamai suprofiliuoti esant per daug sausai ar permirkusiai kelio dangai. AB „Kelių priežiūra“ žvyro dangos profiliavimo darbus, prieš tai įvertinusi kelio būklę, atlieka esant tinkamoms oro sąlygoms.

Valstybinės reikšmės kelių žiemos priežiūros darbai skirstomi į skirtingus 5 priežiūros lygius pagal eismo intensyvumą ir kelių svarbą. Pirmiausia yra valomi ar barstomi didžiausio eismo intensyvumo keliai, jungiantys didžiausius miestus ar gyvenvietes, toliau prioritetine tvarka prižiūrimi mažėjančio intensyvumo keliai.

AB „Kelių priežiūra“ sukūrė interaktyvų kelių priežiūros žiemą žemėlapį, kuris viešai kiekvienam pasiekiamas čia. Jis padės informuoti eismo dalyvius apie planuojamus ir atliktus valstybinės reikšmės kelių sniego ir ledo valymo bei ledą tirpdančių medžiagų barstymo darbus, taip pat suteiks informaciją apie kelių priežiūros technikos lokaciją priežiūros maršrutuose.

Dėl konkretaus valstybinės reikšmės kelio būklės prašome kreiptis į AB „Kelių priežiūra“.

Saugaus eismo priemonių įrengimas vykdomas, vadovaujantis AB „Via Lietuva“ patvirtinta Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimo planavimo eile.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visų rekonstruotinų ar remontuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų projektų bei bet kokių saugaus eismo priemonių įgyvendinimas dėl finansinių galimybių atliekamas tik pagal prioritetinę eilę. Konkrečių priemonių įgyvendinimas priklauso nuo finansavimo intensyvumo.

AB „Via Lietuva“ būsimus rekonstravimo darbus planuoja atsižvelgdama į atliktus tyrimus, kelių dangos ir kelių statinių būklę (svarbus yra kelio dangos būklės indeksas, kuris sudarytas iš daugelio kokybinių parametrų (kelio nelygumo, vėžių, pažaidų ir t.t.), aplinkosauginių priemonių ir saugaus eismo priemonių poreikį (kelio danga, dviračių takai, sankryžos, atitvarai ir kt.). Taip pat atsižvelgiama ir į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo galimybes.

Valstybinės reikšmės kelių planuojamų tvarkyti ruožų sąrašą galite rasti AB „Via Lietuva“ interneto svetainėje.

AB „Via Lietuva“ pėsčiųjų ir dviračių takus šalia valstybinės reikšmės kelių tiesia pagal patvirtintą Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo eilės sudarymo metodiką, taip pat įgyvendinant nacionalinį dviračių takų plėtros planą (žemėlapis).

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas pagal pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimo planavimo eilę priklauso nuo finansavimo intensyvumo.

Tokio kelio rekonstravimo (asfaltavimo) metu buvo panaudota technologija, įrengiant dvigubą paviršiaus apdorojimą skaldelės ir bitumo emulsijos mišiniu. Esant aukštai oro temperatūrai bitumas suskystėja ir veikiant transporto apkrovoms yra išspaudžiamas į viršų. Šios kelio dangos priežiūrai yra taikoma prevencinė priemonė – periodinis barstymas atsijomis.

Jeigu kelio danga „prakaituoja“ ir kelia nesaugumą eismo dalyviams, prašome informuoti AB „Kelių priežiūra“, kuri pagal sutartį vykdo valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, tel. 1871 (skambutis mokamas), +370 5 232 9600.

Prašome kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje yra kelias ar gatvė.

Už vietinės reikšmės kelių ar gatvių prižiūrą yra atsakingos savivaldybės.

Autobusų sustojimo aikštelės ir kita viešojo transporto infrastruktūra ar jos elementai valstybinės reikšmės keliuose projektuojami ir įrengiami vadovaujantis kelių techniniu reglamentu, kuris nustato autobusų sustojimo aikšteles įrengimo vietos, intensyvumo, dėl techninių parametrų ir eismo saugos reikalavimus, kuriuos turi atitikti autobusų sustojimo aikštelės ir jos elementai.

Autobusų stotelių paviljonai įrengiami pagal skiriamą finansavimą ir vadovaujantis AB „Via Lietuva“ parengta Keleivių laukimo paviljonų įrengimo eile, kuri skelbiama AB „Via Lietuva“ interneto svetainėje.

Dėl konkrečios autobusų stotelės paviljono įrengimo prašome kreiptis 

Tvorą įrengti leidžiama tuo atveju, jei ją planuojama įrengti nuosavos žemės sklypo ribose, tvoros konstrukcijoms neperžengiant šio žemės sklypo ribos ir nepažeidžiant valstybinės reikšmės kelio suformuoto žemės sklypo ribos. Taip pat tvora turi nebloginti matomumo vairuotojams kelyje.  Supaprastintą tvoros projektą galima pateikti .