D.U.K.

Valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros priežiūra ir plėtra

Valstybinės reikšmės keliai įprastai žymimi raidėmis ir skaičiais, pvz. A1, A12, A14 (magistraliniai keliai) arba tik skaičiais, pvz. 107, 172 ir pan. (krašto keliai). Keturiais skaitmenimis žymimi rajoniniai keliai. Skaičiais pažymėtus kelius galima pažiūrėti ir Google maps.

Vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, kurioms priklauso vykdyti vietinės reikšmės kelių (gatvių) projektavimo, tiesimo, statybos, rekonstravimo, taisymo (remonto) ir priežiūros užsakovo funkcijas. Valstybinės reikšmės keliai priklauso Kelių direkcijai, kuri atsakinga už magistralinių, krašto ir rajoninių atkūrimą ir plėtrą.

Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimas vykdomas, vadovaujantis AB „Via Lietuva“ patvirtinta planavimo eile, kuri viešai skelbiama AB „Via Lietuva“ interneto svetainėje www.vialietuva.lt bei priklauso nuo valstybės skiriamo finansavimo.

Priežastys gali būti įvairios: neįvykę arba užsitęsę viešųjų pirkimų konkursai, laiku neparengti techniniai projektai, netinkamos oro sąlygos, technologinė statybos darbų pertrauka ir kt.
Dėl informacijos, susijusios su konkretaus kelio ruožo, kuriame nėra vykdomi asfaltavimo darbai suteikimo, prašome atsiųsti paklausimą el. paštu 

Jei tai vietinės reikšmės kelias, galite kreiptis į savivaldybę. Dėl valstybinės reikšmės kelių priežiūros prašome kreiptis į AB „Kelių priežiūra“, kuri atsakinga už periodinę ir nuolatinę valstybinės reikšmės kelių priežiūrą tiek žiemą, tik ir kitais metų laikais. Apie sudėtingas eismo sąlygas keliuose: kliūtis, duobes, plikledį, suniokotus ženklus, prastą žvyro dangą ir kt., vairuotojai gali pranešti trumpuoju telefono nr. 1871 arba +370 5 232 9600.

Kad būtų pašalintos pažaidos (duobės, skersinės bangos), esančios žvyro važiuojamojoje dalyje, žvyrkeliai turi būti profiliuojami. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad technologiškai nėra galimybės žvyrkelių tinkamai suprofiliuoti esant per daug sausai ar permirkusiai kelio dangai. AB „Kelių priežiūra“ žvyro dangos profiliavimo darbus, prieš tai įvertinusi kelio būklę, atlieka esant tinkamoms oro sąlygoms.

Valstybinės reikšmės kelių žiemos priežiūros darbai skirstomi į skirtingus 5 priežiūros lygius pagal eismo intensyvumą ir kelių svarbą. Pirmiausia yra valomi ar barstomi didžiausio eismo intensyvumo keliai, jungiantys didžiausius miestus ar gyvenvietes, toliau prioritetine tvarka prižiūrimi mažėjančio intensyvumo keliai.

AB „Kelių priežiūra“ sukūrė interaktyvų kelių priežiūros žiemą žemėlapį, kuris viešai kiekvienam pasiekiamas čia. Jis padės informuoti eismo dalyvius apie planuojamus ir atliktus valstybinės reikšmės kelių sniego ir ledo valymo bei ledą tirpdančių medžiagų barstymo darbus, taip pat suteiks informaciją apie kelių priežiūros technikos lokaciją priežiūros maršrutuose.

Dėl konkretaus valstybinės reikšmės kelio būklės prašome kreiptis į AB „Kelių priežiūra“.

Saugaus eismo priemonių įrengimas vykdomas, vadovaujantis AB „Via Lietuva“ patvirtinta Inžinerinių saugaus eismo priemonių įrengimo planavimo eile.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad visų rekonstruotinų ar remontuotinų valstybinės reikšmės kelių ruožų projektų bei bet kokių saugaus eismo priemonių įgyvendinimas dėl finansinių galimybių atliekamas tik pagal prioritetinę eilę. Konkrečių priemonių įgyvendinimas priklauso nuo finansavimo intensyvumo.

AB „Via Lietuva“ būsimus rekonstravimo darbus planuoja atsižvelgdama į atliktus tyrimus, kelių dangos ir kelių statinių būklę (svarbus yra kelio dangos būklės indeksas, kuris sudarytas iš daugelio kokybinių parametrų (kelio nelygumo, vėžių, pažaidų ir t.t.), aplinkosauginių priemonių ir saugaus eismo priemonių poreikį (kelio danga, dviračių takai, sankryžos, atitvarai ir kt.). Taip pat atsižvelgiama ir į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo galimybes.

Valstybinės reikšmės kelių planuojamų tvarkyti ruožų sąrašą galite rasti AB „Via Lietuva“ interneto svetainėje.

AB „Via Lietuva“ pėsčiųjų ir dviračių takus šalia valstybinės reikšmės kelių tiesia pagal patvirtintą Pėsčiųjų ir dviratininkų infrastruktūros įrengimo eilės sudarymo metodiką, taip pat įgyvendinant nacionalinį dviračių takų plėtros planą (žemėlapis).

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas pagal pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimo planavimo eilę priklauso nuo finansavimo intensyvumo.

Tokio kelio rekonstravimo (asfaltavimo) metu buvo panaudota technologija, įrengiant dvigubą paviršiaus apdorojimą skaldelės ir bitumo emulsijos mišiniu. Esant aukštai oro temperatūrai bitumas suskystėja ir veikiant transporto apkrovoms yra išspaudžiamas į viršų. Šios kelio dangos priežiūrai yra taikoma prevencinė priemonė – periodinis barstymas atsijomis.

Jeigu kelio danga „prakaituoja“ ir kelia nesaugumą eismo dalyviams, prašome informuoti AB „Kelių priežiūra“, kuri pagal sutartį vykdo valstybinės reikšmės kelių priežiūrą, tel.  1871 (skambutis mokamas), +370 5 232 9600.

Prašome kreiptis į savivaldybę, kurios teritorijoje yra kelias ar gatvė.

Už vietinės reikšmės kelių ar gatvių prižiūrą yra atsakingos savivaldybės.

Autobusų sustojimo aikštelės ir kita viešojo transporto infrastruktūra ar jos elementai valstybinės reikšmės keliuose projektuojami ir įrengiami vadovaujantis kelių techniniu reglamentu, kuris nustato autobusų sustojimo aikšteles įrengimo vietos, intensyvumo, dėl techninių parametrų ir eismo saugos reikalavimus, kuriuos turi atitikti autobusų sustojimo aikštelės ir jos elementai.

Autobusų stotelių paviljonai įrengiami pagal skiriamą finansavimą ir vadovaujantis AB „Via Lietuva“ parengta Keleivių laukimo paviljonų įrengimo eile, kuri skelbiama AB „Via Lietuva“ interneto svetainėje.

Dėl konkrečios autobusų stotelės paviljono įrengimo prašome kreiptis 

Paslaugos

Dėl ženklo įrengimo ar ženklinimo atlikimo turėtumėte kreiptis į kelio savininką.

Jeigu tai yra vietinės reikšmės viešieji keliai ir gatvės, turėtumėte kreiptis į savivaldybę, o jei  tai valstybinės reikšmės kelias, turėtumėte kreiptis į AB „Via Lietuva“ e-paštu .

Dėl įrengto ženklo ar ženklinimo teisėtumo taip pat turėtumėte kreiptis į kelio savininką.

Nuovažų PANAIKINIMO galimos priežastys:

 • nuovaža įrengta savavališkai, nesuderinus su atsakingomis institucijomis, teisiškai neįregistruota ir neatitinka eismo saugumo reikalavimų;
 • patekimas į sklypą galimas per kitas nuovažas ir / ar servitutinius kelius.

Nuovažų NEĮRENGIMO galimos priežastys:

 • neatitikimas Kelių techninio reglamento reikalavimams (XI skyrius, II skirsnis)
 • neatitikimas Statybų techniniam reglamentui reikalavimams gyvenvietėse (VIII Skyrius, 29 punktas, 6 lentelė).  Gatvių kategorijos valstybinių kelių ruožuose, pažymėtuose nurodomaisiais kelio ženklais Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ ir Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ pagal Kelių eismo taisykles, priskiriamos vadovaujantis įsakymu (nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bafa9601fb5411e993cb8c8daaf8ff8a )
 • nuovaža neatitinka eismo saugumo reikalavimų;
 • patekimas į sklypą galimas per kitas nuovažas ir / ar servitutinius kelius.

Nuovažų ĮRENGIMO GALIMYBĖS (derinimo tvarka):

Sklypo savininkas teikia prašymą dėl techninių prisijungimo ir projektavimo sąlygų gavimo su pridedamais dokumentais (sklypo duomenimis, detaliuoju planu, registrų centro išrašu, projektiniu pasiūlymu (schema su pažymėta norimos įrengti (remontuoti) nuovažos vieta) AB „Via Lietuva“ jungiantis per AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalą adresu paslaugos.vialietuva.lt.

Nuovažų įrengimo galimi FINANSAVIMO ŠALTINIAI:

 • (KPPP)      Kelių priežiūros ir plėtros programos (valstybės biudžeto) lėšomis, jeigu nuovažų įrengimas numatytas NAUJAI rengiamuose kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto teritorijų planavimo dokumentuose ar techniniuose projektuose;
 • SAVO LĖŠOMIS, jei nuovažos nėra numatytos NAUJAI rengiamuose kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto teritorijų planavimo dokumentuose ar techniniuose

Projektuojant inž. tinklus valstybinės reikšmės keliuose, vadovautis sąlygomis, pateiktomis AB „Via Lietuva“ tinklalapyje (žiūr. nuorodą https://vialietuva.lt/aktuali-informacija) pasirinkus funkciją „informacija-apie-inžinerinių-tinklų-klojimo-techninių-salygų-nustatymą“.

Visą informaciją apie kelių mokestį galite rasti AB „Via Lietuva“ interneto svetainėje www.keliumokestis.lt

Leidimas reikalingas, jeigu transporto priemonės ar jų junginių techniniai parametrai su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninius parametrus.

Norint gauti leidimą turėtumėte pateikti  prašymą jungiantis per AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalą adresu paslaugos.vialietuva.lt.

Nurodymai kaip pildyti prašymą, kita su leidimų išdavimo procesu susijusi informacija ir daugiau atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus pateikti Naudotojo vadove, kurį galima rasti nurodytos interneto svetainės viršuje dešinėje esančiame meniu. Ten pat skelbiami ir išduoti leidimai.

Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių vietas ir kitą informaciją galite rasti čia.

Prašome informuoti Klientų aptarnavimo komandos specialistus tel. 1871, +370 5 232 960.

Kėlimosi per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimas taikomas:

 • Kuršių nerijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims, kurių duomenys yra Gyventojų registre ir jų transporto priemonėms, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės savininkais arba valdytojais.
 • Juridiniams asmenims, turintiems Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonėms, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės savininkais arba valdytojais, ir jų darbuotojams.
 • Neįgalūs keleiviai, registruoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje.
 • Kuršių nerijoje gyvenamąją vietą deklaravę užsienio valstybių piliečiai turintys leidimą gyventi Lietuvoje ir jų transporto priemonės, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės savininkais arba valdytojais.
 • Transporto priemonių keleiviai, esant sąlygoms transporto priemonės bilieto kainos kompensavimui, važiuojantys ta transporto priemone, keliami kompensuotinai.
 • Nepilnamečiai moksleiviai, kurie yra Kuršių nerijos gyventojai, gali būti keliami kompensuotinai vežėjui pateikę moksleivio pažymėjimą.
 • Viešieji ir kiti juridiniai asmenys– kompensuotinai keliami tik įrašyti į Kelių direkcijos Elektroninį sąrašą.

Plačiau apie bilieto kompensavimo sąlygas ir tvarką skaitykite čia.

Atvejais, kai nėra galimybės automatiniu būdu informacijos patikrinti duomenų registruose, arba esant EIS sutrikimams, arba kai asmuo įgyja teisę į bilieto kainos kompensavimą, tačiau ši informacija dar nėra atnaujinta registruose, arba kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, asmenys, turintys teisę gauti bilieto kainos kompensaciją:

 • Įsigyja bilietą transporto priemonei, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį vežėjo atstovas patvirtina spaudu ir parašu bei įrašo transporto priemonės valstybinį registracijos numerį;
 • Įsigyja bilietą keleiviui, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį patvirtina vežėjo atstovas spaudu ir parašu;

Pateikia AB „Via Lietuva“ :

 • Patvirtintos formos pasirašytą prašymą dėl bilieto kainos kompensavimo su rekvizitais bei sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu;
 • Patvirtinto keleivio ar transporto priemonės bilieto kopiją;
 • Prireikus, kitų patvirtinančių dokumentų kopijas:
 • Transporto priemonės registracijos liudijimo, jei transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre;
 • Darbo sutarties, ar kito, teisę į bilieto kainos kompensavimą įrodančio, dokumento kopiją.

AB „Via Lietuva“ , gavusi nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina gautų duomenų teisingumą ir įpareigoja vežėją, gavus bilieto originalą, asmeniui kompensuoti transporto priemonės ar keleivio bilieto kainą.

Prašymo formą galite rasti čia.

Tvorą įrengti leidžiama tuo atveju, jei ją planuojama įrengti nuosavos žemės sklypo ribose, tvoros konstrukcijoms neperžengiant šio žemės sklypo ribos ir nepažeidžiant valstybinės reikšmės kelio suformuoto žemės sklypo ribos. Taip pat tvora turi nebloginti matomumo vairuotojams kelyje.  Supaprastintą tvoros projektą galima pateikti .

Eismo sauga

Jei kliudėte gyvūną, pirmiausia, po susidūrimo pasirūpinkite savo, keleivių ir automobilio saugumu. Pavažiuokite į kelkraštį, pastatykite avarinio sustojimo ženklą, suteikite sužeistiesiems pirmąją medicininę pagalbą, jei reikia – iškvieskite greitąją pagalbą. Praneškite policijai ir draudimo bendrovei. Nebandykite patraukti nuo kelio sužeisto gyvūno ir nesiartinkite prie jo – tai gali būti pavojinga.

Asmuo, teikdamas prašymą atlyginti žalą, padarytą laukinio gyvūno eismo įvykio metu, privalo nurodyti žalą, visas eismo įvykio aplinkybes.

Prašymą  dėl patirtos žalos atlyginimo galite pateikti el. paštu .

AB „Via Lietuva“ pataria vairuotojams  neskubėti, būti atidiems keliuose, ypač būti budriais važiuojant keliu, kuris kerta ne tik mišką, bet ir pievas. Būtent šiose vietose dažnai aptinkamos stirnos.

Kad susidūrimų būtų kuo mažiau, vairuotojai turėtų žinoti, kad gyvūnų migracija paprastai padidėja rudenį, kai prasideda ruja, žvėrių elgesys pasikeičia, jie tampa ne tokie baikštūs, praranda atsargumą, tokiu metu žvėrių keliuose atsiranda nenuspėjamose vietose; žvėrys dažniausiai keliauja prieblandoje ar net tamsoje, kai prastas matomumas.

Svarbiausias patarimas, sumažinantis susidūrimų su gyvūnais tikimybę – temstant ir naktį važiuokite lėčiau, vairuokite atidžiai, išlikite budrūs, ypač važiuojant miškingomis vietomis.

Vairuotojai ne visada atkreipia dėmesį į įspėjamąjį kelio ženklą Nr. 131 „Laukiniai žvėrys“. Šis kelio ženklas įspėja vairuotojus, kad įvažiuoja į kelio ruožą, kuriame yra didesnė tikimybė susidurti su laukiniu gyvūnu. Šie ženklai žymi aptverto kelio ruožo pradžią ir pabaigą, laukinių gyvūnų praėjimo vietą viename lygyje ir panašiai. Vairuotojai tuose ruožuose turėtų būti ypatingai atidūs, važiuojant rudenį ir pavasarį, sumažinti ir važiavimo greitį.

Prašome kreiptis į Lietuvos kelių policijos tarnybą, kuri atsakinga už nuobaudų skyrimo administravimą.

Nuotolinio fiksavimo įrenginiai (radarai) taip pat fiksuoja, ar yra sumokėtas kelių naudotojo mokestis. Vadovaujantis vyriausybės nutarimu, vinječių turėjimo kontrolę vykdo Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos policija ir Lietuvos muitinė.

Leistinas greitis yra nurodytas Kelių eismo taisyklėse (KET). Taip pat reikia vadovautis kelio ženklų informacija.

Informaciją apie įrengtus vidutinio greičio kontrolės ruožas galite rasti interneto svetainėje www.eismoinfo.lt