Bendrovės dokumentai

SPECIALUSIS VALSTYBĖS ĮPAREIGOJIMAS

AB „Via Lietuva“ vykdo valstybės specialųjį įpareigojimą: valdyti valstybinės reikšmės kelius bei organizuoti ir koordinuoti saugių eismo sąlygų užtikrinimą, įgyvendinant eismo saugumo priemones valstybinės reikšmės keliuose.

AB „Via Lietuva“ specialųjį įpareigojimą vykdo nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., įvykus esminiam įvykiui – kai Kelių direkcijos teisinė veiklos forma įstatymų nustatyta tvarka buvo pakeista iš biudžetinės įstaigos į valstybės įmonės ir tęsia, pertvarkius Kelių direkciją (nuo 2024 m. kovo 5 d.  AB „Via Lietuva“ ) į akcinę bendrovę.

Vykdydama specialųjį įpareigojimą, AB „Via Lietuva“ įgyvendina savo misiją – kurti ir užtikrinti visuomenei saugų, patogų, draugišką aplinkai, išmanų susisiekimą Lietuvos keliais.

AB „Via Lietuva“ veiklos modelį lemia valstybės nustatyta AB „Via Lietuva“ paskirtis, veiklos sritys ir tikslai bei veiklos finansavimo modelis.

AB „Via Lietuva“ paskirtis – valdyti valstybinės reikšmės kelius bei organizuoti ir koordinuoti saugių eismo sąlygų užtikrinimą, įgyvendinant eismo saugumo priemones valstybinės reikšmės keliuose. Ši Kelių direkcijos paskirtis įteisinta įmonės įstatuose.

AB „Via Lietuva“ veiklos sritys, atitinkančios valstybės interesą, yra orientuotos į valstybinės reikšmės automobilių kelių atkūrimą, priežiūrą ir plėtrą, užtikrinant sklandų krovinių ir keleivių judumą, skatinant transporto sistemos darnumą, didinant eismo saugą ir kelių saugumą.

AB „Via Lietuva“ pagrindiniai tikslai, atitinkantys valstybės interesą, kuriuos AB „Via Lietuva“ vykdė 2022, 2023 ir toliau vykdo 2024 metais:

– Užtikrinti, kad LRV nutarimu tvirtinamoje Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – KPPP) finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje numatytos lėšos būtų efektyviai panaudotos valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir prižiūrėti;

-Vykdyti Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir kituose teisės aktuose AB „Via Lietuva“ nustatytas funkcijas;

– Kitas veiklas, numatytas AB „Via Lietuva“ įstatuose.

AB „Via Lietuva“ įgyvendina priemones siekdama, kad visi valstybinės reikšmės kelių naudotojai gautų kuo kokybiškesnes viešąsias paslaugas, kad jos būtų teikiamos greitai, skaidriai ir efektyviai. Saugaus susisiekimo užtikrinimas ir  kelių tinklo būklės gerinimas išlieka viena iš prioritetinių KPPP įgyvendinimo, vykdomo AB „Via Lietuva“, sričių.

AB „Via Lietuva“, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir LRV nutarimais bei susisiekimo ministro įsakymais, taip pat vykdo KPPP finansavimo lėšų paskirstymą vietinės reikšmės kelių valdytojams (įskaitant savivaldybes), paskirstytų lėšų naudojimo pagal paskirtį kontrolę ir darbų kokybės kontrolės priežiūrą kelių objektuose, įskaitant akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ vykdomų kelių priežiūros darbų kokybės kontrolę.

Valstybės specialiojo įpareigojimo vykdymo finansavimas AB „Via Lietuva“ vykdomas vadovaujantis šiais teisės aktais ir juose nustatytais finansavimo principais bei tvarka:

–  Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių    rodiklių patvirtinimo įstatymas, kuriame įtvirtinta, valstybinės ir vietinės reikšmės keliams skiriama suma;

– Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 3 dalies ir 7 straipsnio 1 dalies nuostatomis;

– Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 11 dalies nuostatomis;

– Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros finansavimo įstatymo nuostatomis;

– LRV 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo nuostatomis;

– Susisiekimo ministerijos Lūkesčių rašte įtvirtintomis nuostatomis;

– Kelių direkcijos ir Susisiekimo ministerijos pasirašyta Valstybės asignavimų naudojimo specialiajam įpareigojimui vykdyti sutartimi.

VEIKLOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI VYKDANT SPECIALŲJĮ ĮPAREIGOJIMĄ 2023 M.

 Pagrindinis specialiojo įpareigojimo vykdymo finansavimo šaltinis 2022 m. buvo – KPPP finansavimo lėšos, skiriamos iš valstybės biudžeto LRV 2022 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 141 (141 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2022–2024 metų sąmatos patvirtinta… (lrs.lt)) buvo patvirtinta KPPP finansavimo lėšų naudojimo 2022-2024 metų sąmata, kurios 1.8 papunktyje Kelių direkcijai specialiųjų įpareigojimų vykdymui pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 5 straipsnio 3 dalies, 7 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 11 dalies nuostatas skirta  15 411 tūkst. eurų,  tačiau 2022 m. spalio 12 d. LRV nutarimu Nr. 1021 pakeitus KPPP finansavimo lėšų naudojimo 2022-2024 metų sąmatą Kelių direkcijai skirtina suma sumažinta iki 14 451 tūkst. eurų dėl sutaupytų lėšų  darbo užmokesčiui ir kai kurių paslaugų pirkimo perkėlimo į ateinančius laikotarpius.

Pagrindinis specialiojo įpareigojimo vykdymo finansavimo šaltinis 2023 metais yra Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių    rodiklių patvirtinimo įstatymas, kuriame įtvirtinta, valstybinės ir vietinės reikšmės keliams skiriama suma.

Žemiau pateikiama KPPP finansavimo lėšų naudojimo 2022-2024 m. sąmatos aktuali redakcija.

1 lentelė

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2022-2024 metų sąmata

 

Eil. Nr. Lėšų paskirtis 2022 m. 2023 m. 2024 m.
Suma, tūkst. eurų Suma, tūkst. eurų Suma, tūkst. eurų
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos,

iš jų:

543 189 521 972 521 972
1. valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, ir kitoms kelių srities reikmėms finansuoti,

iš jų:

363 937 349 721 349 721
pažangos lėšos 0 0 0
tęstinės veiklos lėšos 363 937 349 721 349 721
1.1. valstybinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, išskyrus 1.2–1.11 papunkčiuose numatytas veiklas 225 668 251 814 251 814
1.2. akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“ valstybinės reikšmės kelių tinklui prižiūrėti 118 708 77 400 77 400
1.3. Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti 53 33 33
1.4. viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai 510 380 380
1.5. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos gaunamai informacijai apdoroti, organizacinėms ir eksploatacinėms išlaidoms padengti, saugaus eismo programoms ir jų priemonėms įgyvendinti 1 700 1 425 1 425
1.6. akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla“ perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į (iš) Kuršių neriją (-os) bilieto kainai kompensuoti 3 434 3 096 3 096
1.7. viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai 160 298 298
1.8. valstybės įmonei Lietuvos automobilių kelių direkcijai 13 551 14 640 14 640
1.9. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai teisės aktams ir normatyviniams dokumentams, susijusiems su kelių tinklo plėtra ir užtikrinimu, kad šis tinklas veiktų, rengti, kitoms kelių srities reikmėms finansuoti 27 230 230
1.10. Lietuvos transporto saugos administracijos veiklai, susijusiai su eismo dalyvių švietimu eismo saugumo srityje 0 285 285
1.11. Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacijai apdoroti ir Administracinių nusižengimų registrui palaikyti ir tobulinti 126 120 120
2. vietinės reikšmės kelių tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, iš jų: 179 252 172 251 172 251
tęstinės veiklos lėšos 179 252 172 251 172 251
2.1. valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti 16 133 15 503 15 503
2.2. vietinės reikšmės keliams Birštono, Druskininkų, Palangos miesto ir Neringos savivaldybėse 3 262 3 135 3 135
2.3. savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams: 159 857 153 613 153 613
2.3.1. miestų savivaldybių vietinės reikšmės keliams 55 950 53 765 53 765
2.3.2. kitų savivaldybių vietinės reikšmės keliams 103 907 99 848 99 848

 

 

Specialiojo įpareigojimo vykdymas (kapitalo investicijos) bendrai finansuojamas ir ES paramos fondų lėšomis. Investicijų projektų finansavimui 2022 m. buvo skirta  20 377 tūkst. eurų, o 2023 m. skirta 9 860 tūkst. eurų struktūrinių ES paramos fondų lėšų

 SPECIALIOJO ĮPAREIGOJIMO VYKDYMO SĄNAUDOS

Specialiojo įpareigojimo vykdymo sąnaudos Kelių direkcijai kompensuojamos vadovaujantis Susisiekimo ministerijos ir Kelių direkcijos sutartimi, kurioje nustatyta, kad specialiojo įpareigojimo kompensavimas vykdomas neviršijant tam tikslui KPPP finansavimo lėšų naudojimo einamųjų metų sąmatoje nustatyto lėšų limito.

Specialiojo įpareigojimo vykdymas atspindimas AB „Via Lietuva“ veiklos ataskaitose, skelbiamose AB „Via Lietuva“ tinklalapyje.

Pertvarkius AB „Via Lietuva“ (iki 2024 m. kovo 5 d. pavadinimas – Lietuvos automobilių kelių direkcija)  į akcinę bendrovę, Bendrovės veiklos prioritetu išlieka valstybės specialiojo įpareigojimo vykdymas.