• Pradžia
  • >
  • Perkėlimo keltais bilieto kainos kompensavimas

Perkėlimo keltais bilieto kainos kompensavimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka Kelių priežiūros ir plėtros programos  finansavimo lėšos naudojamos perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskyrė akcinę bendrovę „Via Lietuva“ organizuoti keleivių ir transporto priemonių, gaunančių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimą, registravimą AB „Via Lietuva“ valdomoje Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistemoje.

Nuo 2020 m. sausio 27 d. AB „Via Lietuva“ kartu su vežėju AB „Smiltynės perkėla“ supaprastino bilieto kainos kompensavimu besinaudojančių keleivių persikėlimo per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos tvarką, automatizavo persikėlimo ir kompensavimo procesą.

Asmenims, turintiems teisę į perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimą:

• Nebereikia išsiimti leidimų ir teikti prašymų dėl leidimų išdavimo ir įtraukimo į Elektroninį sąrašą.

• KELEIVIAI turi nuskenuoti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, Asmens tapatybės kortelę arba Leidimą gyventi Lietuvoje).

• TRANSPORTO PRIEMONIŲ valstybiniai registracijos numeriai nuskenuojami automatiškai, vairuotojai turi turėti transporto priemonės registracijos liudijimą. Vairuotojas ir keleiviai keliami kompensuotinai.

Keleiviai, pateikę savo asmens tapatybės ar kitą nurodytą dokumentą, sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tikrinami registruose, siekiant patikrinti bilieto kainos kompensavimo pagrindą. Asmeniui, nesutikus pateikti nurodytų asmens dokumentų, kompensacija už bilieto kainą negali būti suteikiama.

Duomenys, įrašomi į EIS apie keleivius ir transporto priemones, bilieto kainos kompensavimui suteikti:

1. fizinių asmenų – vardas, pavardė, asmens kodas ir deklaruota gyvenamoji vieta;

2. juridinių asmenų darbuotojų – vardas, pavardė, asmens kodas, registravimo SODRA pradžios data ir registravimo faktas;

3. juridinių asmenų – pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas, darbuotojų sąrašai, atnaujinami kiekvieną pirmą savaitės darbo dieną;

4. transporto priemonių valstybiniai registracijos numeriai, savininkai ir valdytojai;

5. asmenų, turinčių negalią ir registruotų NDNT, asmens kodai bei jų valdomų transporto priemonių, kurias jie vairuoja arba kuriomis jie važiuoja, valstybiniai registracijos numeriai;

6. autocisternų, gabenančių degalus ir biokurą į Kuršių neriją, važtaraščiai, kuriuose pateikiama informacija apie gabenamą kurą, transporto priemonių valstybiniai registracijos numeriai, vežėjo pavadinimas ir kodas, gabenimo data ir laikas bei pristatymo adresai.

Įspėjimas dėl klaidingos informacijos pateikimo. Nustačius, kad duomenys tyčia ar dėl neatsargumo buvo pateikti klaidingai, sumą už perkėlimo keltu kompensavimą privalo grąžinti AB „Via Lietuva“ asmenys, neteisėtai pasinaudoję bilieto kainos kompensavimu.

Trumpiniai ir paaiškinimai:

• EIS – Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinėje sistema.

• Elektroninis sąrašas – tai EIS modulis, kuriame tvarkomi  apie asmenis ir transporto priemones duomenys, suteikiantys ir patvirtinantys teisę gauti bilieto kainos kompensaciją.

AB „Via Lietuva“ – akcinė bendrovė „Via Lietuva“.

• NDNT – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

• SODRA – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazė.

VINTRA – Viešojo transporto kelionių duomenų informacinė sistema.

Teisės aktai, reglamentuojantys perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimą:

1. Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimas Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“

3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. V-195 „Dėl Perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimas priklauso:

Gyventojams, neįgaliesiems, įmonėms:

1. Kuršių nerijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims ir jų transporto priemonėms.

2. Juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonėms ir darbuotojams.

3. Neįgaliesiems ir jų nuosavybės ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomoms transporto priemonėms, kurias jie vairuoja arba kuriomis jie važiuoja.

4. Kuršių nerijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems užsienio valstybių piliečiams.

5. Transporto priemonės keleiviams, esant sąlygoms transporto priemonės bilieto kainos kompensavimui, važiuojantiems ta transporto priemone.

Viešiesiems ir kitiems juridiniams asmenims:

6. Tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusams, kurių maršrutai patvirtinti Viešojo transporto kelionių duomenų informacinėje sistemoje, dviračiams, autocisternoms, kuriomis gabenami degalai ir biokuras į Kuršių neriją;

7. Klaipėdos miesto savivaldybės tarnybinėms transporto priemonėms, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, atliekantiems tarnybines funkcijas ir dirbantiems darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

8. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų transporto priemonėms ir darbuotojams, dirbantiems darbus Klaipėdos miesto dalyje Smiltynėje;

9. Tarnybos reikalais vykstantiems greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės pareigūnams, Lietuvos kariuomenėje tarnaujantiems kariams, valstybės tarnautojams ir pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams, ir šiame punkte nurodytų institucijų ir tarnybų transporto priemonėms;

10. Darbo reikalais vykstantiems miškų urėdijos, kuriai perduotas valdyti Kuršių nerijoje esantis valstybinės miško žemės sklypas, darbuotojams ir jos transporto priemonėms.

Nebereikia išsiimti leidimų ir teikti prašymų dėl leidimų išdavimo ir transporto priemonių įtraukimo į Elektroninį sąrašą. Transporto priemonių valstybiniai registracijos numeriai yra nuskaitomi elektroninėmis priemonėmis arba, pateikus transporto priemonės registracijos liudijimą, vežėjo atsakingų darbuotojų suvedami į Elektroninio sąrašo tikrinimo lauką prieš įvažiuojant į keltą, privažiavus prie įleidimo į keltą punkto. EIS automatiniu būdu registruose patikrina duomenis apie transporto priemonių valdytojus. Esant teisiniam pagrindui, suteikiama bilieto kainos kompensacija ir įrašas fiksuojamas Elektroniniame sąraše:

1. Kuršių nerijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems asmenims, kurių duomenys yra Gyventojų registre ir jų transporto priemonėms, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės savininkais arba valdytojais.

Keleiviai – turi nuskenuoti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, Asmens tapatybės kortelę arba Leidimą gyventi Lietuvoje).

Transporto priemonės – transporto priemonės registracijos numeris nuskenuojamas automatiškai, vairuotojai turi turėti transporto priemonės registracijos liudijimą.

2. Juridinių asmenų, turinčių Kuršių nerijoje registruotą buveinę, transporto priemonėms, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės savininkais arba valdytojais, ir jų darbuotojams.

Keleiviai – turi nuskenuoti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, Asmens tapatybės kortelę arba Leidimą gyventi Lietuvoje).

Transporto priemonės – transporto priemonės registracijos numeris nuskenuojamas automatiškai, vairuotojai turi turėti transporto priemonės registracijos liudijimą.

3. Neįgalūs keleiviai, registruoti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinėje sistemoje.

Keleiviai – turi nuskenuoti ar pateikti skenuoti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, Asmens tapatybės kortelę arba Leidimą gyventi Lietuvoje).

Neįgalūs keleiviai su transporto priemonėmis – turi pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą (Lietuvos Respublikos pasą, Asmens tapatybės kortelę arba Leidimą gyventi Lietuvoje) ir transporto priemonės registracijos liudijimą. Kad būtų kompensuojama transporto priemonės bilieto kaina, neįgalus asmuo turi būti transporto priemonės savininkas arba valdytojas (įrašytas transporto priemonės registracijos liudijime) ir kėlimosi metu būti transporto priemonėje.

4. Kuršių nerijoje gyvenamąją vietą deklaravę užsienio valstybių piliečiai, turintys leidimą gyventi Lietuvoje ir jų transporto priemonės, kurių registracijos liudijime šie asmenys yra nurodyti transporto priemonės savininkais arba valdytojais.

Keleiviai – turi pateikti skenuoti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir leidimą gyventi Lietuvoje.

Transporto priemonės – transporto priemonės registracijos numeris nuskenuojamas automatiškai, vairuotojai turi turėti transporto priemonės registracijos liudijimą. Jeigu automobilis registruotas užsienyje, reikia paimti bilietą, patvirtintą vežėjo atstovo spaudu ir parašu bei kreiptis į AB „Via Lietuva“ dėl kompensacijos.

5. Transporto priemonių keleiviai, esant sąlygoms transporto priemonės bilieto kainos kompensavimui, važiuojantys ta transporto priemone, keliami kompensuotinai.

6. Nepilnamečiai moksleiviai, kurie yra Kuršių nerijos gyventojai, gali būti keliami kompensuotinai vežėjui pateikę moksleivio pažymėjimą. Tėvai, globėjai, norintys, kad jų vaikai naudotųsi bilieto kainos persikėlimo per Kuršių marias kompensavimu pateikus moksleivio pažymėjimą, AB „Via Lietuva“ turi pateikti nustatytos formos prašymą ir moksleivio pažymėjimo kopiją, kad būtų įtraukti į elektroninį sąrašą. AB „Via Lietuva“ moksleivius į sąrašą įtrauks per 3 darbo dienas nuo dokumentų gavimo. Moksleiviai, kurie yra Kuršių nerijos gyventojai, gali būti keliami kompensuojant bilieto kainą ir pateikus asmens tapatybės dokumentą. Vaikai iki 7 metų amžiaus keliami nemokamai.

Prašymo forma dėl moksleivių įtraukimo į Elektroninį sąrašą (pdf) (docx)

Viešieji ir kiti juridiniai asmenys – kompensuotinai keliami tik įrašyti į AB „Via Lietuva“ Elektroninį sąrašą:

7. Klaipėdos miesto savivaldybės, Klaipėdos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų, greitosios medicinos pagalbos ir reanimacijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos, valstybės sienos apsaugos, civilinės saugos, kelių priežiūros, uosto saugos tarnybų, prokuratūros, muitinės, Lietuvos kariuomenėje, miškų urėdijos atsakingi darbuotojai turi į Elektroninį sąrašą pateikti nustatytos formos darbuotojų ir transporto priemonių sąrašus. Norėdami pirmą kartą į Elektroninį sąrašą pateikti duomenis, juridinių asmenų atsakingi darbuotojai turi kreiptis į AB „Via Lietuva“ el. paštu  dėl vartotojo paskyros sukūrimo ir nurodyti:

1. juridinio asmens pavadinimą, kodą ir registruotos buveinės adresą;

2. darbuotojų, atsakingų už keleivių ir transporto priemonių sąrašų pateikimą, vardus, pavardes, el. pašto adresus ir telefono numerius;

3. teisinį pagrindą bilieto kainos kompensavimui gauti.

8. Klaipėdos miesto savivaldybės atsakingi darbuotojai sąrašus turi pateikti bei juos atnaujinti kiekvienais metais iki sausio 31 d. arba, atsiradus būtinybei, metų eigoje.

9. Viešųjų ir kitų juridinių asmenų atsakingų darbuotojų pateikti duomenys per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo (atnaujinimo) EIS peržiūrimi ir patvirtinami atsakingų AB „Via Lietuva“ darbuotojų, suteikiant galimybę pasinaudoti bilieto kainos kompensavimu.

10. Tolimojo, vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusai ir jų maršrutai įtraukiami į Viešojo transporto kelionių duomenų informacinę sistemą (VINTRA).

11. Greitosios medicinos pagalbos, reanimacijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos, valstybės sienos apsaugos ir civilinės saugos tarnybų darbuotojai, atliekantys specialiųjų, avarinių tarnybų funkcijas bei vykstantys į Kuršių neriją likviduoti avarijų pagal specialius iškvietimus su transporto priemonėmis, kurios yra su specialiais šviesos, garso signalais, specialias tarnybas žyminčiais užrašais, skiriamaisiais ženklais, bus keliami specialiaisiais reisais vežėjo dispečerinei tarnybai gavus pranešimą tel. +370 46 311 117 arba 1870. Transporto priemonės valstybinį registracijos numerį ir perkėlimo specialiuoju reisu faktą, pagal nustatytus įkainius Elektroninio sąrašo sistemoje užfiksuoja vežėjas.

12. Autocisternų, gabenančių degalus ir biokurą į Kuršių neriją, bilieto kainos kompensavimo tvarka:

1. įmonių, gabenančių degalus ir biokurą į Kuršių neriją autocisternomis, vadovai ar jų paskirti atsakingi asmenys, siekdami gauti bilieto kainos kompensavimą turi:

• pirmą kartą prieš gabendami kurą kreiptis į AB „Via Lietuva“ el. paštu  dėl vartotojo paskyros sukūrimo;

• kas kartą prieš gabendami kurą į Kuršių Neriją, kaip galima anksčiau, bet likus ne mažiau nei 30 minučių iki autocisternos perkėlimo, užpildyti formą (tvarkos aprašo priedas Nr. 3) ir kartu su kuro vežimo važtaraščiu atsiųsti AB „Via Lietuva“ el. paštu . Duomenys važtaraštyje ir EIS turi sutapti.

2. važtaraštis turi būti registruotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valdomoje Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos elektroninių važtaraščių posistemėje ir (ar) Akcizų informacinėje sistemoje;

3. važtaraščiuose ir informacinėse sistemose pateiktos informacijos teisingumas ir sutapimas bus tikrinamas iki kito mėnesio 10 dienos;

4. už važtaraščiuose pateiktos informacijos teisingumą ir sutapimą, siekiant gauti bilieto kainos kompensavimą, atsako įmonės, gabenančios degalus ar biokurą, vadovas.

13. Dviračių perkėlimo kompensavimą vežėjas pažymi keleivio su dviračiu biliete. Vežėjas iki kiekvieno mėnesio 10 dienos pateikia AB „Via Lietuva“ nustatytos formos Dviračių perkėlimo kompensavimo ataskaitą už praėjusį mėnesį.

Atvejais, kai nėra galimybės automatiniu būdu informacijos patikrinti duomenų registruose, arba esant EIS sutrikimams, arba kai asmuo įgyja teisę į bilieto kainos kompensavimą, tačiau ši informacija dar nėra atnaujinta registruose, arba kai transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, asmenys, turintys teisę gauti bilieto kainos kompensaciją:

1. įsigyja bilietą transporto priemonei, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį vežėjo atstovas patvirtina spaudu ir parašu bei įrašo transporto priemonės valstybinį registracijos numerį;

2. įsigyja bilietą keleiviui, kuriame nurodytas įsigijimo laikas, ir kurį patvirtina vežėjo atstovas spaudu ir parašu;

3. pateikia AB „Via Lietuva“ el. paštu :

3.1. patvirtintos formos pasirašytą prašymą dėl bilieto kainos kompensavimo su rekvizitais bei sąskaitos, į kurią turi būti pervestos lėšos, numeriu;

3.2. patvirtinto keleivio ar transporto priemonės bilieto kopiją;

3.3. prireikus, kitų patvirtinančių dokumentų kopijas:

3.3.1. transporto priemonės registracijos liudijimo, jei transporto priemonė yra registruota užsienyje ar Žemės ūkio ministerijos valdomame Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre;

3.3.2. darbo sutarties, ar kito, teisę į bilieto kainos kompensavimą įrodančio, dokumento kopiją.

4. AB „Via Lietuva“, gavusi nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų patikrina gautų duomenų teisingumą ir įpareigoja vežėją, gavus bilieto originalą, asmeniui kompensuoti transporto priemonės ar keleivio bilieto kainą.

Pildyti prašymą internetu galite čia

Prašymo forma dėl bilieto kainos kompensavimo (pdf) (docx)

Pildyti prašymą internetu galite čia

Prašymo forma dėl bilieto kainos kompensavimo (pdf) (docx)