Korupcijos prevencija

Korupcija – viena iš nacionalinių grėsmių valstybei ir vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, sąžiningą konkurenciją, verslo sąlygas, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ar savivaldybių įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.

AB „Via Lietuva“ ragina Jus pranešti apie Jums žinomą korupcinio pobūdžio ar bet kokį kitą pažeidimą įmonėje:

• el. paštu arba
• užpildydami ir pateikdami pridedamą formą Pranešti apie korupciją

Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.

Pranešdami apie galimai korupcinio pobūdžio pažeidimą, trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį, nurodykite kuo tikslesnę vietą, laiką ir turimą informaciją apie pažeidėją (vardą, pavardę).

Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tik pranešimų tyrimų tikslais, užtikrinant jų konfidencialumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Apie korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Dėkojame visiems už sąmoningumą ir už pateiktą informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus.

Antikorupcinė politika

Įgyvendindama antikorupcines priemones ir siekdama sukurti korupcijai atsparią aplinką AB „Via Lietuva“ vadovaujasi šiais principais:

Vadovų asmeninio pavyzdžio principas. Bendrovės ir struktūrinių padalinių vadovams yra taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei ne vadovaujančias pareigas einantiems darbuotojams. Bendrovės darbuotojai turi pagrįstų lūkesčių, kad vadovai yra ne tik aukštesnės profesinės kvalifikacijos, bet ir veikia laikydamiesi aukštesnių moralės ir tarnybinės etikos principų. Vadovų reputacija, sąmoningumas, elgsena ir požiūris į korupciją, formuoja Bendrovės nulinės tolerancijos korupcijai kultūrą, gali užtikrinti veiksmingą antikorupcinės vadybos sistemos veikimą.

Etiško elgesio principas. Bendrovė siekia savo veiklos partnerių, klientų, darbuotojų pasitikėjimo, skaidraus interesų deklaravimo ir geros reputacijos, todėl netoleruojami bet kokie Antikorupcijos politikoje numatyti veiksmai ir korupcijos formos, galintys daryti neigiamą įtaką ar žalą Bendrovės reputacijai.

Įtraukimo principas. Visų Bendrovės darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimas – informavimas ir įtraukimas į Bendrovės kuriamą antikorupcinę aplinką.

Proporcingos korupcijos prevencijos veiklos principas. Antikorupcinių  priemonių kūrimas ir diegimas, atsižvelgiant į nustatytų korupcijos rizikų lygį, vadovaujantis pasirenkamos priemonės veiksmingumo kriterijumi ir siekiant kuo mažesnės administracinės naštos.

Atsakomybės neišvengiamumo principas. Korupcijai atspari aplinka kuriama, kai užtikrinama, kad bet kuris darbuotojas, įvykdęs korupcinio pobūdžio veiką, neatsižvelgiant į einamas pareigas, atliekamas funkcijas, nuopelnus Bendrovei, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Nuolatinumo principas. Siekiant nuolat gerinti antikorupcinę vadybos sistemą, Bendrovėje reguliariai atliekamas įgyvendinamų antikorupcinių priemonių monitoringas ir vykdomas antikorupcinės politikos veiksmingumo vertinimas.

 

Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti atliekama korupcijos rizikos analizė.

Korupcijos rizikos analizę Vyriausybės nustatyta tvarka atlieka Specialiųjų tyrimų tarnyba, kuri nustatydama korupcijos rizikos analizės atlikimo būtinumą valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, įvertina, ar valstybės ar savivaldybės įstaigos veikla atitinka vieną arba kelis iš šių kriterijų:

1) yra buvę bandymų, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, paveikti valstybės ar savivaldybės įstaigos darbuotojus ar jų priimamus sprendimus;

2) išaiškinta korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų kitose panašias funkcijas atliekančiose valstybės ar savivaldybių įstaigose;

3) tobulintina valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos priežiūros sistema;

4) priimami sprendimai yra susiję su materialine ar kitokia interesanto nauda;

5) nustatyti galiojančios tvarkos normų pažeidimai (pavyzdžiui, skirstant biudžeto lėšas, teikiant užsakymus bei priimant kitus sprendimus);

6) valstybės ar savivaldybės įstaiga yra savarankiškas biudžetinių asignavimų valdytojas;

7) Valstybės kontrolė, Seimo kontrolieriai arba kitos kontrolės ar priežiūros institucijos nustatė šios valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos pažeidimų;

8) gauta kitos informacijos apie valstybės ar savivaldybės įstaigos veikloje egzistuojančias korupcijos apraiškas (kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos informacija, gyventojų skundai ir pareiškimai, visuomenės informavimo priemonių pateikiama bei kita informacija).

Detali informacija apie Specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamą korupcijos rizikos analizę

Personalo patikimumo užtikrinimas

AB „VIA LIETUVA“ PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ TEIKIAMAS RAŠYTINIS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

Sąrašas patvirtintas 2024 m. vasario 23 d. AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. VE-36

Valdybos narys;

Generalinis direktorius;

Patarėjas santykiams su suinteresuotomis šalimis;

Vidaus audito skyriaus vadovas;

Veiklos atsparumo ir rizikų valdymo skyriaus vadovas;

Strategijos ir inovacijų vystymo skyriaus vadovas;

Grupių vadovai;

Klientų aptarnavimo centro vadovas;

Teisės skyriaus vadovas;

Administravimo ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas;

Informacinių technologijų skyriaus vadovas;

Finansų ir apskaitos skyriaus vadovas;

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas;

Viešųjų pirkimų skyriaus darbuotojas;

Infrastruktūros priežiūros skyriaus vadovas;

Stebėsenos ir kontrolės skyriaus vadovas;

Planavimo ir projektavimo priežiūros skyriaus vadovas;

Infrastruktūros duomenų valdymo skyriaus vadovas;

Veiklos atsparumo ir rizikų valdymo skyriaus Informacijos saugos vadovas;

Veiklos atsparumo ir rizikų valdymo skyriaus Antikorupcinės aplinkos valdymo vadovas.

AB „Via Lietuva“ darbuotojai:

– turi pareigą, vadovaujantis teisės aktais ir Bendrovės vidaus dokumentais, laiku ir tinkamai deklaruoti, patikslinti ar atnaujinti privačius interesus;

-priimant sprendimus pirmenybę turi teikti viešiesiems interesams;

-privalo nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas;

-nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti;

-nepriimti dovanų ar paslaugų, jei tai susiję su jo tarnybine padėtimi ar pareigomis;

-vengti interesų konflikto, tinkamai nusišalinti ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių;

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 1 straipsniu, 2 straipsnio 5 dalies 10 punktu, 4 straipsnio 3 dalies 5, 8, 11 punktais ir atsižvelgiant į AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr.VE-179 ,,Dėl AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos organizacinės struktūros schemos ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 13 d. įsakymu VE-195 “Dėl  Pareigų, kurias einant reikia deklaruoti privačius interesus, sąrašo patvirtinimo” patvirtintas Pareigų, kurias einant reikia deklaruoti privačius interesus, sąrašas: