Apsaugos zonos

Informuojame, kad 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas (toliau – Įstatymas), kuris įpareigojo inžinerinės infrastruktūros valdytojus, tarp jų ir AB „Via Lietuva“, žemės sklypuose esančioms susisiekimo komunikacijoms (valstybinės reikšmės keliams) bei kitoms inžinerinėms komunikacijoms, nustatyti teritorijas, kuriose turėtų būti taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos (toliau – Apsaugos zonos).

Apsaugos zonos tikslas:

Apsaugos zona – Įstatyme nurodytų objektų apsaugai skirta teritorija, kurioje turi būti taikomos šiuo įstatymu nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Kelio apsaugos zona – abipus kelio briaunų esanti žemės juosta, kurioje ribojama ūkinė veikla.

Apsaugos zonų nustatymą reglamentuojantys teisės aktai:

1. Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas 2019-06-06 Nr. XIII-2166;
2. Lietuvos Respublikos Kelių įstatymas 1995-05-11 Nr. I-891;
3. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 2020-09-08 įsakymu Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas);
4. LR Vyriausybės 2020-04-01 nutarimu Nr. 339 patvirtinta Metodika „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodiką).

Kelių apsaugos zonų dydžiai:

Vadovaujantis Įstatymo 18 straipsniu bei Aprašo 14.1. straipsniu, kelio apsaugos zonos dydis:

18 straipsnis. Kelių apsaugos zonų dydis:

1. Magistralinių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 70 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
2. Krašto kelių apsaugos zona – žemės juosta po 50 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
3. Rajoninių kelių apsaugos zona – žemės juosta po 20 metrų į abi puses nuo kelio briaunų.
Aprašo 14.1. straipsnis:
14.1. suprojektuoti arba esami objektai, kuriems atitinkamu tikslumu nustatomos apsaugos zonos, – keliai, kuriems tuo atveju, kai nėra aiškaus kelkraščio ir (ar) žemės sankasos šlaito, apsaugos zona nustatoma:
14.1.1. nuo kelkraščių išorinių kraštų, jei nėra žemės sankasos šlaito;
14.1.2. nuo kelio dangos išorinių kraštų, jei nėra kelkraščių.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos kelių apsaugos zonose:

Taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos kelių apsaugos zonose (Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)) detalizuotos SŽNS įstatymo 19 straipsnyje:

1. Kelių apsaugos zonose draudžiama:
1) statyti ir (ar) rekonstruoti pastatus (jeigu rekonstravimo metu didėja pastato išorės matmenys), kurie nesusiję su kelių transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu, išskyrus pastatus miestuose, miesteliuose, kompaktiškai užstatytose kaimų teritorijose, kurie statomi ir (ar) rekonstruojami pagal šio straipsnio 2 dalies reikalavimus;
2) įrengti išorinę reklamą;
3) naudoti reklamą, imituojančią kelio ženklus ir (arba) naudojančią kelio ženklų simboliką.
2. Kelių apsaugos zonose, Teritorijų planavimo įstatyme, Statybos įstatyme ar Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro nustatyta tvarka gavus kelio savininko ar valdytojo pritarimą (derinimą) projektui ar numatomai veiklai, leidžiama:
1) statyti, rekonstruoti statinius ar įrengti įrenginius, išskyrus pastatus, kurių statyba nėra draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, taip pat laikinus sniegą sulaikančius įrenginius rudens, žiemos ir pavasario laikotarpiais;
2) statyti paminklinius akcentus-simbolius;
3) įrengti naujus karjerus, vandens telkinius;
4) statinio statybos ar įrenginio įrengimo reikmėms vykdyti grunto kasimo, supylimo, tankinimo darbus (toliau – žemės darbai), sandėliuoti bet kokias medžiagas;
5) miestuose, miesteliuose ir kaimų kompaktiškai užstatytose teritorijose statyti ir (ar) rekonstruoti pastatus (jeigu rekonstravimo metu didėja pastato išorės matmenys), kurie nesusiję su kelių transporto priemonių ir eismo dalyvių aptarnavimu;
6) kelių apsaugos zonos dalyje, sutampančioje su kelio juostos dalimi, organizuoti renginius, susijusius su žmonių susibūrimu, vykdyti prekybinę veiklą ir (ar) kitus darbus, nenurodytus šios dalies 1–5 punktuose.
3. Kelio savininkas ar valdytojas nepritaria projektui ar numatomai veiklai, jeigu šio straipsnio 2 dalyje nurodyti darbai trukdys numatytam kelių plėtros vystymui ir priežiūrai, pablogins kelio techninę būklę, neužtikrins kelių transporto eismo saugumo reikalavimų laikymosi ir (ar) kels pavojų aplinkai, žmonių turtui, gyvybei ar sveikatai.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021-07-20 Nr. 3-353 patvirtintame Pritarimo projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos apraše yra numatoma kaip statyti, įrengti ir (ar) rekonstruoti pastatus, statinius ir įrenginius (bei vykdyti kitą naują/reorganizuojamą ūkinę veiklą).

Apsaugos zonų nustatymas pagal Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintus planus:

AB „Via Lietuva“ patikėjimo teise valdomiems valstybinės reikšmės keliams Nekilnojamojo turto registre registruoja pagal Vyriausybės įgaliotų institucijų patvirtintus planus, kurie yra viešinami Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos svetainėje, atitinkamų savivaldybių internetinėse svetainėse bei nacionalinėje ir vietinėje spaudoje.

Bendra nuoroda, kur patalpinti visi šie planai – Apsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos

Atliekant apsaugos zonų nustatymo ir registravimo darbus pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintus planus, per 15 d. d. nuo plano patvirtinimo dienos žemės sklypų savininkai ir kiti nekilnojamojo turto savininkai gauna informacinius laiškus.

Žemės sklypų savininkų informavimas dėl apsaugos zonų:

Žemės sklypų savininkai gauna tik informacinio pobūdžio pranešimą, tad jokių būtinų papildomų veiksmų imtis nereikia.
Žemės savininkas, gavęs informacinį laišką dėl įregistruotos kelio apsaugos zonos jo žemės sklype, turi teisę į kompensaciją (žiūrėti informaciją žemiau – kokiais atvejais), dėl kurios gali kreiptis į AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. paštas , interneto svetainė www.vialietuva.lt.

Kompensavimas dėl apsaugos zonų:

Prašymas išmokėti kompensaciją gali būti pradėtas nagrinėti ne anksčiau nei bus įregistruotas Planu nustatytos teritorijos, kurioje taikoma specialioji žemės naudojimo sąlyga, plotas, o sprendimas išmokėti kompensaciją gali būti priimtas tik už pateiktame prašyme (pagal LR Vyriausybės 2020-04-01 nutarimu Nr. 339 Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodiką (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/073b348078d111eaa38ed97835ec4df6) nurodytus, argumentuotus ir dokumentiniais įrodymais pagrįstus nuostolius, patiriamus dėl Planu nustatytos teritorijos taikymo. Kompensacijos nemokamos:

1. Įstatymo 141 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais, kai ūkinei ir (ar) kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, buvo suderinti ir (ar) ši veikla buvo pradėta vykdyti iki 1992 m. gegužės 11 d. (galioja keliams, kurie įtraukti į valstybinės reikšmės kelių sąrašą iki 1992 m. gegužės 11 d.), išskyrus atvejus, kai po šios datos keitėsi kelio parametrai ir dėl to galėjo atsirasti nuostoliai, kuriuos galima argumentuotai ir pagrįstai įrodyti;
2. kai dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo buvo atlyginta;
3. jeigu teritorija (jos dalis), dėl kurios nustatymo atsiradusių apribojimų taikymo buvo atlyginta, sutampa su naujai nustatyta šiame įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi);
4. kitais įstatymų numatytais atvejais.

1. Kaip žemės sklypo savininkui rasti informaciją apie savo žemės sklypą ir jame taikomas apsaugos zonas?

Žemės savininkas gali patikrinti, ar jam priklausančiame žemės sklype buvo įregistruota kelių apsaugos zona – adresu: Apsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos | Susisiekimo ministerija (lrv.lt). Minėtoje nuorodoje galima atsidaryti valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų brėžinį bei žemės sklypų sąrašą. Informaciją apie kelių apsaugos zonas taip pat galima pasitikrinti puslapyje www.regia.lt – įvedus į adresų paieškos lauką žemės sklypo adresą ir/arba susiradę reikiamą žemės sklypą, reikia įsijungti sluoksnį „Specialiosios žemės naudojimo sąlygos“.

Jeigu pagal žemės sklypo adresą (savivaldybę) neradote savo žemės sklypo unikalaus numerio, tuomet:

1. Ieškomam žemės sklypui kelių apsaugos zona įregistruota iki Įstatymo įsigaliojimo;
2. Ieškomas žemės sklypas nepapuola į kelių apsaugos zoną;
3. Ieškomas žemės sklypas neegzistuoja, nes reikėtų tikslinti unikalų numerį.

2. Kokius dokumentus dėl kelių apsaugos zonų kompensavimo reikia pateikti?

Kompensaciją turi teisę gauti žemės sklypo ar teritorijos, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, patenkančių į nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas, savininkas, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinis, taip pat asmuo, kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir (ar) nustatytoje Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, išskyrus žemės sklypą (toliau – nekilnojamasis daiktas), savininkai pagal kiekvieno jų atskirai patiriamų nuostolių dydį.

Prašyme turi būti nurodyta:

1. žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio, asmens, kurio teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir nustatytoje Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininko:
1.1. fizinio asmens: vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas ir atsiskaitomosios sąskaitos numeris);
1.2. juridinio asmens arba užsienio organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso: teisinė forma, pavadinimas, kodas, kontaktiniai duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris), atstovaujančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas;
2. žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto adresas (nurodoma, jeigu yra). Kai prašymą dėl Kompensacijos už specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymą teritorijoje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, pateikia valstybinės žemės patikėtinis, – savivaldybė, į kurią patenka ši teritorija, šios teritorijos, patenkančios į Įstatyme nurodytą teritoriją, plotas;
3. žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto unikalus numeris, žemės sklypo kadastro numeris, kiti žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenys, kurie informavimo Įstatymo 11 straipsnyje ar Teritorijų planavimo įstatymo 35 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka apie konkrečias nustatytas ir (ar) planuojamas nustatyti Įstatyme nurodytas teritorijas ir jose taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas dieną buvo įrašyti Nekilnojamojo turto kadastre (tarp jų – pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, žemės sklypo naudojimo būdas (būdai) (pateikiama, jeigu nustatyta), žemės sklypo plotas ir jo sudėtis pagal žemės naudmenų rūšis ir (ar) nekilnojamojo daikto plotas ir jo paskirtis);
4. informacija apie dėl konkrečių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo patirtus ir (ar) patiriamus realius ir pagrįstus nuostolius, kuriuos prašoma kompensuoti;
5. informacija, ar dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo buvo atlyginta, jeigu teritorija (jos dalis), dėl kurios nustatymo atsiradusių apribojimų taikymo buvo atlyginta, sutampa su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi), ir (ar) dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo yra priimtas sprendimas išmokėti kompensaciją taikant kitą kompensavimo metodiką, ar kreiptasi (ir į kokius kitus asmenis ir (ar) institucijas kreiptasi) dėl šiame papunktyje nurodyto nuostolių atlyginimo taikant kitą kompensavimo metodiką ir (ar) Kompensacijos pagal šią Metodiką išmokėjimo;
6. informavimo apie prašymo priėmimą, nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą būdas (raštu, siunčiant paštu prašyme nurodytu adresu, ar elektroniniu paštu) (toliau – pasirinktas informavimo būdas).
7. Kartu su prašymu pateikiama:
8. teisės aktų reikalavimus atitinkantis įgaliojimas, jeigu prašymą teikia atstovaujantis asmuo, prašyme nurodant Metodikos 9.1 papunktyje nurodytus atstovaujančiojo asmens duomenis, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija, kai prašymą tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius teikia fizinis asmuo;
9. žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenis pagrindžiantis Nekilnojamojo turto registro išrašas, žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos kopija;
10. teritorijos, patenkančios į Įstatyme nurodytą teritoriją, schema (jeigu į Įstatyme nurodytą teritoriją patenka teritorija, kurioje nesuformuoti žemės sklypai ir prašymą pateikia valstybinės žemės patikėtinis);
11. dokumentas, kuriuo žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto naudojimo tvarka nustatyta ir pagal kurį įregistruota Nekilnojamojo turto registre, žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto naudojimo tvarkos planas (pateikiama, jeigu yra);
12. dokumentai, įrodantys dėl konkrečių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo patirtus ir (ar) patiriamus konkrečius nuostolius, kuriuos prašoma kompensuoti;
13. dokumentai, įrodantys Kompensaciją turinčio teisę gauti asmens teises į žemės sklypą (jo dalį) ir (ar) nekilnojamąjį daiktą (jo dalį);
14. dokumentai, pagrindžiantys, kad buvo atlyginta dėl tų pačių ar skirtingų apribojimų taikymo teritorijoje (jos dalyje), sutampančioje su naujai nustatyta Įstatyme nurodyta teritorija (jos dalimi), sprendimo išmokėti kompensaciją, taikant kitą kompensavimo metodiką, kopija ir (ar) prašymo išmokėti šią kompensaciją kopija (pateikiama, jeigu yra);
15. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopija (pateikiama, kai prašymą tiesiogiai (pasirašytinai), paštu, per kurjerius teikia fizinis asmuo).
16. Kai žemės sklypas ir (ar) nekilnojamasis daiktas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas visų bendraturčių prašymas ar vieno (kelių) iš bendraturčių prašymas, o Kompensacija apskaičiuojama įvertinus kiekvieno bendraturčio turimą dalį ir kiekvieno jų patirtus ir (ar) patiriamus konkrečius prašyme nurodytus nuostolius, pagrįstus juos įrodančiais dokumentais. Jeigu pateikiamas vienas bendras visų bendraturčių prašymas, kuriame nurodyti bendri nuostoliai, nepaskirstyti tarp bendraturčių, Kompensacija apskaičiuojama ir išmokama proporcingai bendraturčių turimoms žemės sklypo ir (ar) nekilnojamojo daikto dalims.

3. Kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti turint klausimų dėl apsaugos zonų?

Kreiptis reikia į AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22, LT-03212 Vilnius, tel. +370 5 232 9600, el. paštas , interneto svetainė www.vialietuva.lt. Kad AB „Via Lietuva“ galėtų pateikti išsamią informaciją, prašome laiške nurodyti šią informaciją: žemės sklypo/nekilnojamojo daikto savininkas (vardas, pavardė), žemės sklypo/nekilnojamojo daikto adresas, žemės sklypo/nekilnojamojo daikto unikalus numeris, kontaktinis tel. Nr., el. paštas.