Nuovažos

Valstybinės reikšmės keliuose naujas nuovažas gali įrengti ne tik kelių valdytojas – AB „Via Lietuva“, bet ir savivaldybės, gyventojai, juridiniai asmenys savo lėšomis, tačiau tam turi turėti kelio valdytojo leidimą (sutikimą).

Vykdant valstybinės reikšmės kelių kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus, nuovažos rengiamos esamų, legaliai įrengtų ir registruotų nuovažų vietose arba nežymiai koreguojant jų vietą, atsižvelgiant į matomumo ir saugumo užtikrinimo sąlygas. Kitais atvejais, jei nuovaža nėra numatyta naujai rengiamuose kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto teritorijų planavimo dokumentuose ar techniniuose projektuose, prašymai įrengti nuovažas nuo valstybinės reikšmės kelių į gyventojams priklausančius žemės sklypus tenkinami, kai tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 patvirtintam Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ (toliau – KTR 1.01:2008) XI skyriaus II skirsnio reikalavimams. Pažymėtina, kad naujų nuovažų įrengimas galimas tik KTR 1.01:2008 167 punkte nustatyta tvarka, kur nurodoma, kad nuovažos įrengiamos ūkinių objektų ar transporto aptarnavimui ir eismo dalyviams skirtų paslaugų statinių savininkų lėšomis, jei jos nėra numatytos naujai rengiamuose kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto teritorijų planavimo dokumentuose ar techniniuose projektuose.

Norėdamas įsirengti nuovažą, sklypo savininkas turi kelis kartus kreiptis į AB „Via Lietuva“. Įrengtos nuovažos turi atitikti norminių dokumentų ir saugumo reikalavimus. Draudžiama rengti nuovažas iš statybinių atliekų, senų padangų, akmenų, paprasčiausio grunto ar tik smėlio, be pralaidų ir t. t.

Pažymėtina, kad nuovažų nuo valstybinės reikšmės kelių įrengimas galimas tik gavus iš kelio savininko prisijungimo sąlygas, pasirašius prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutartį ir įgyvendinus sutartyje numatytas nuostatas. Dėl savavališkų veiksmų valstybinės reikšmės keliuose ne tik gresia administracinė atsakomybė, bet ir gadinama kelio konstrukcija bei valstybės turtas, keliamas pavojus eismo dalyviams.

Teisės aktai, reglamentuojantys nuovažų įrengimą valstybinės reikšmės keliuose:

Prašymą įsirengti nuovažą ir gauti prisijungimo sąlygas galite pateikti jungiantis per AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalą adresu paslaugos.vialietuva.lt. Jei prisijungimo sąlygos buvo išduotos anksčiau, prašymai dėl tolimesnių veiksmų (sutarties pasirašymo ar projekto derinimo) turi būti teikiami elektroniniu pranešimu (). Teikiant prašymą įsirengti nuovažą ir gauti prisijungimo sąlygas per AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalą adresu paslaugos.vialietuva.lt, reikės pateikti:

  • laisvos formos prašymą dėl nuovažos į Jūsų žemės sklypą įrengimo;
  • žemės nuosavybės dokumentus arba įgaliojimą atstovauti savininką;
  • žemės sklypo planą (su pažymėta norimo įvažiavimo vieta);
  • kitus dokumentus: jei buvo rengtas teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas), jo kopiją arba patvirtinto plano registracijos numerį informacinėje sistemoje www.tpdr.lt; jei buvo rengtas žemėtvarkos planavimo dokumentas (kaimo plėtros arba sklypų formavimo pertvarkymo projektas), jo kopiją arba patvirtinto dokumento registracijos numerį informacinėje sistemoje www.zpdris.lt.

AB „Via Lietuva“, įvertinusi galimybes, išduoda (neišduoda) prisijungimo sąlygas.

Instrukciją kaip pateikti prašymą įsirengti nuovažą per AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalą galite atsisiųsti paspaudus čia.
Instrukciją kaip suteikti įgaliojimą AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalui (atstovauti kitą asmenį) galite atsisiųsti paspaudus čia.

Gavus prisijungimo sąlygas ir parengtus projektinius pasiūlymus (schemas), kreipkitės į AB „Via Lietuva“ jungiantis per AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalą adresu paslaugos.vialietuva.lt arba kitomis elektroninėmis priemonėmis dėl prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sutarties pasirašymo, kurios pagrindu kartu bus išduota ir projektavimo techninė užduotis nuovažos projektui rengti. Jūsų pasirinktas projektuotojas turi parengti projektą pagal AB „Via Lietuva“ išduotų sąlygų reikalavimus. Būtina pridėti gautas prisijungimo sąlygas arba nurodyti gautų sąlygų registracijos numerį.

Galite pateikti jungiantis per AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portalą adresu paslaugos.vialietuva.lt arba vienu elektroniniu pranešimu () arba registruotu laišku (Kauno g. 22, Vilnius) atsiųskite derinti projektą.

Turėdami suderintą projektą, kreipkitės į rangovus (turinčius teisę užsiimti šia veikla) dėl nuovažos (pagal parengtą ir suderintą projektą) įrengimo. Pasirinkus rangovą ir pasirašius susitarimą, norėdami gauti leidimą (sutikimą) vykdyti darbus prie valstybinės reikšmės kelių (įsirengti nuovažą), turite AB „Via Lietuva“ elektroninių paslaugų portale užpildyti prašymą vykdyti darbus paslaugos.vialietuva.lt (pasirinkus paslaugą: Leidimai vykdyti darbus). Leidimą privaloma gauti prieš pradedant darbus.

Baigus nuovažos įrengimo darbus, darbų vietą reikia priduoti atsakingam AB „Via Lietuva“ darbuotojui. Įrengtą nuovažą priima AB „Via Lietuva“.