• Pradžia
  • >
  • Investicijų projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas“ sąnaudų ir naudos analizė

Investicijų projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas“ sąnaudų ir naudos analizė

2022 12 15
Projekto pavadinimas Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimas
Projekto tikslas Tobulinti ir plėtoti TEN-T kelių tinklą, diegiant eismo saugos ir aplinkosaugos priemones kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruože nuo 72,50 iki 79,00 km
Projekto veiklos Atliekant kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimą, esamas 6,50 km ilgio dviejų eismo juostų kelio ruožas bus rekonstruojamas pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, nustatytus automagistralių kategorijos keliams, į keturias eismo juostas su skiriamąja juosta ir šalia pagrindinio kelio tiesiamais apjungiamaisiais keliais. Ties pagrindinio kelio 75,07 km, esančiame susikirtime su rajoniniu keliu Nr. 2620 Gulbiniškiai–Valavičiai, bus rengiama skirtingų lygių sankirta, statomas viadukas, 0,60 km ilgio rajoninio kelio ruožas rekonstruojamas pagal V kategorijos kelių reikalavimus. Ties pagrindinio kelio 78,35 km, esančiame susikirtime su Trakiškių gyvenvietės Laukų gatve, bus rengiamas tunelinis pravažiavimas, statomas viadukas. Bus diegiamos aplinkosauginės priemonės: ties pagrindinio kelio 77,02 km statomas viadukas (žaliasis tiltas) gyvūnų migracijai, rengiamos triukšmo užtvaros, tinklo tvoros nuo laukinių gyvūnų, varliagyvių atitvarai, lietaus nuotekų linijos ir nuotekų valymo įrenginiai, rekonstruojami melioracijos statiniai, atliekamas apželdinimas. Bus rekonstruojami inžineriniai tinklai: elektros tinklai (apšvietimas), pertvarkomos intelektinės transporto ir telekomunikacinių ryšių sistemos.
Projekto socialinė-ekonominė nauda visuomenei Įgyvendinus TEN-T pagrindinio tinklo kelio Via Baltica ruožo Marijampolė–LT/PL siena, kelio A5 ruožo nuo 72,50 iki 79,00 km rekonstravimą, bus užtikrinti TEN-T kelių techniniai parametrai, kurie tenkins kelių transporto apkrovimo reikalavimus, pagerins eismo saugumą ir pralaidumą šiame intensyviame, avaringame ir nepakankamų techninių parametrų kelio ruože. Projekto įgyvendinimas pagerins kelių transporto eismo saugos ir aplinkosauginius parametrus ir užtikrins, kad TEN-T kelių infrastruktūra Lietuvoje atitiktų TEN-T gairėse nustatytus reikalavimus bei turės šį ilgalaikį poveikį (naudą): bus sudarytos palankios sąlygos tranzitiniam bei vietiniam eismui (vietinis (lėtaeigis) transporto eismas bus atskirtas nuo tranzitinio transporto eismo), tranzitinio transporto eismas vyks pagrindiniu keliu, o vietinio – apjungiamaisiais ir jungiamaisiais keliais. Kelyje pagerės saugaus eismo sąlygos, sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius, sutrumpės kelionės laikas, sumažės kelių transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos.
Projekto socialinis-ekonominio poveikis Remiantis atlikta sąnaudų ir naudos analize (ataskaitinis laikotarpis – 30 metų), projektas generuos socialinę-ekonominę naudą:

a) užtikrinus tinkamą kelio eismo saugumą ir pralaidumą, sumažės nelaimingų atsitikimų skaičius. Prognozuojamas 68 procentų eismo įvykių sumažėjimas. Apskaičiuota nelaimingų atsitikimų sumažėjimo socialinė-ekonominė nauda sudarys 0,29 mln. Eur;

b) sudarius palankias eismo sąlygas tranzitiniam eismui, bus sutaupytas kelionės laikas. Prognozuojamas vidutinio kelionės greičio padidėjimas nuo 84,1 iki 102,8 km per valandą. Apskaičiuota laiko sutaupymų socialinė-ekonominė nauda sudarys 113,52 mln. Eur;

c) įrengus naują kelio dangos konstrukciją, tranzitu vykstančiam eismui dėl geresnės kelio dangos kokybės, sumažės eksploatacinės sąnaudos. Prognozuojamas kelio dangos nelygumo pagerėjimas nuo 1,6 iki 0,8 IRI, m/km. Kelių transporto priemonių eksploatacinių sąnaudų sutaupymų socialinė-ekonominė nauda sudarys 7,10 mln. Eur.

Projekto socialinės-ekonominės analizės rezultatai Gauti teigiami socialinės-ekonominės analizės ekonominių rodiklių rezultatai rodo, kad socialiniu-ekonominiu požiūriu projektas yra naudingas ir jį įgyvendinti yra tikslinga:

– EGDV (ekonominė grynoji dabartinė vertė) lygi 18,81 mln. Eur;

– EVGN (ekonominė vidinė grąžos norma) lygi 8,44 proc.;

– ENIS (ekonominės naudos ir išlaidų santykis) lygus 1,49.