Viešieji pirkimai

NANOMEDŽIAGOMIS MODIFIKUOTO ASFALTO MIŠINIO, DIDINANČIO AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGŲ TVARUMĄ, SUKŪRIMAS


ATNAUJINTA INFORMACIJA

2021-09-10

Ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ II etapo (prototipo sukūrimas) rezultatai

Pagal 2019-10-17 ikiprekybinio pirkimo sutartis du ikiprekybinio pirkimo dalyviai (Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir UAB „ULA Technologies“) atliko II etape numatytas veiklas ir pateikė pilnas galutines II etapo atskaitas, dalyvis AB „Problematika“ ikiprekybinio pirkimo sutartyje numatytų II etapo veiklų visa apimtimi neatliko ir prototipo nesukūrė.

Bendru Ikiprekybinio pirkimo komisijos ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros nepriklausomų ekspertų vertinimu, vadovaujantis ikiprekybinio pirkimo sąlygomis, nustačius, kad bent du dalyviai iš trijų nepasiekė ikiprekybinio pirkimo sutartyje nustatyto rezultato, pasiūlyta ikiprekybinį pirkimą nutraukti. Tolesnis projekto „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ vystymas nėra siektinas, nes II etapo rezultatai rodo, kad sukurtas inovatyvusis produktas – nanomedžiagomis modifikuotas asfalto mišinys pasižymi nežymiai geresnėmis savybėmis už palyginamuosius asfalto mišinius, kurių sudėtyje nenaudotos nanomedžiagos, tai parodo dalyvių II etapo rezultatai. Vertinimo išvadose konstatuota, kad nepastebėta akivaizdaus nagrinėtų medžiagų teigiamo ir inovatyvaus kokybinio poveikio bei ekonominio efekto.

Informuojame, kad Kelių direkcija, gavusi VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūros“, Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros pritarimą, nevykdys projekto Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-0006 „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ III etapo.


Ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ II etapas

2019 m. spalio 17 d. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pasirašė sutartis su ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ II etapo dalyviais. Sutartys pasirašytos su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, AB „Problematika“ ir UAB „ULA Technologies“. Dalyviai įsipareigojo per 12 mėnesių atlikti sutartyje numatytas veiklas ir sukurti Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, prototipą.

Ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ I etapas

2019-09-13

Ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ komisija atliko I etapo rezultatų (sukurtos ir patvirtintos ikiprekybinio pirkimo koncepcijos) vertinimą ir pagal komisijos ir nepriklausomų ekspertų suteiktų balų skaičių sudarė ikiprekybinio pirkimo II etapo dalyvių sąrašą:

 1. Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 38,63 balo.
 2. AB „Problematika“ – 29,13 balo.
 3. UAB „ULA Technologies“ – 28,79 balo.
 4. Ūkio subjektų grupė UAB „Ekologistika“ ir UAB „Sinkai“ – 17,50 balo.

Laimėtojais, įgyvendinsiančiais Ikiprekybinio pirkimo II etapą, pripažįstami Vilniaus Gedimino technikos universitetas, AB „Problematika“ ir UAB „ULA Technologies“.

Laimėtojams rašytinis pasiūlymas dėl ikiprekybinio pirkimo II etapo sutarties sudarymo bus pateiktas atskiru raštu.


2018-11-27

Ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ komisija įvertino gautus dalyvių pasiūlymus ir pagal komisijos ir nepriklausomų ekspertų suteiktų balų skaičių sudarė ikiprekybinio pirkimo I etapo dalyvių sąrašą:

 1. Vilniaus Gedimino technikos universitetas – 44,2 balo.
 2. AB „Problematika“ – 31 balas.
 3. Ūkio subjektų grupė UAB „Ekologistika“ ir UAB „Sinkai“ – 28,8 balo.
 4. UAB „ULA Technologies“ – 22 balai.
 5. UAB „Vianova LT“ – 12,8 balo.

Laimėtojais, įgyvendinsiančiais I ikiprekybinio pirkimo etapą, pripažįstami Vilniaus Gedimino technikos universitetas, AB „Problematika“, ūkio subjektų grupė UAB „Ekologistika“ ir UAB „Sinkai“, UAB „ULA Technologies“.

Laimėtojams rašytinis pasiūlymas dėl ikiprekybinio pirkimo I etapo sutarties sudarymo bus pateiktas atskiru raštu.


2018-09-18

5 organizacijos pateikė pasiūlymus ir dalyvaus ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ I etape:

 • Vilniaus Gedimino technikos universitetas;
 • UAB „ULA Technologies“;
 • ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Ekologistika“ ir UAB „Sinkai“;
 • UAB „Ruberus“ (savo pasiūlymą atsiėmė);
 • AB „Problematika“;
 • UAB „Vianova LT“.

 •  2018 m. rugpjūčio 2 d. įvykusio viešo aptarimo metu užduoti klausimai ir atsakymai

1.  Kaip dalyvis, atsiskaitydamas už I etapą,  turės pagrįsti atliktus laboratorinius bandymus?

Siekiant pagrįsti atliktus laboratorinius bandymus, kartu su visais I etapo rezultatais reikės pateikti atliktų laboratorinių bandymų ataskaitas arba jų išrašus (arba jiems lygiaverčius dokumentus).

2.  I, II ir III etapo sutarčių projektų 1 dalyje prie veiklų apibrėžimų nurodyti konkretūs kiekybiniai parametrai (pvz.: I etapo sutarties projekte: išanalizuoti pasaulyje atliktus mokslo tiriamuosius darbus, susijusius su ne mažiau kaip 5 skirtingų nanomedžiagų įterpimo į bitumą arba asfalto mišinį technologijomis; II etapo sutarties projekte: sukurti laboratorinėmis sąlygomis nanomedžiagomis modifikuotų asfalto mišinių maketus (4 vnt.), modifikuojant bitumą arba asfalto mišinį panaudojant ne mažiau kaip 2 skirtingų cheminių sudėčių nanomedžiagas ir skirtingų rūšių bitumus ir atliekant bitumo savybių tyrimus po modifikavimo (bandymus atliekant po trumpalaikio ir ilgalaikio sendinimo), nors jie taip detaliai nenurodyti techninėje specifikacijoje. Ar jie privalomi?

Paslaugoms keliami reikalavimai gali būti pateikti bet kuriame iš pirkimo dokumentų, t. y. nebūtinai tik techninėje specifikacijoje. Dalyviai vykdys kiekvieną etapą atskirai, todėl minimalios konkrečios veiklos konkrečiame etape yra nustatytos pirkimo dokumentų 5 priedo atitinkamo etapo sutarties projekte.

3.  Kam tenka bandomojo ruožo įrengimo išlaidos (III projekto etape): perkančiajai organizacijai ar dalyviui?

Bandomojo ruožo įrengimo išlaidos, kiek tai yra susiję su nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio paklojimu vietoje esamo asfalto dangos sluoksnio, tenka ikiprekybinio pirkimo dalyviui. Perkančiajai organizacijai parinkus bandomąjį ruožą, kuriame bus keičiama ne tik asfalto viršutinė danga, tačiau ir žemiau esantys asfalto dangos ir nesurištieji pagrindo sluoksniai, žemiau esančių sluoksnių įrengimo išlaidas padengs perkančioji organizacija, o nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio įrengimo išlaidas padengs dalyvis.

4.  Ar šiuo metu perkančioji organizacija gali nurodyti bandomojo ruožo vietą?

Dalyvis, prieš pasirašydamas sutartį dėl ikiprekybinio pirkimo III etapo vykdymo, turės nurodyti, kurioje asfaltbetonio gamykloje planuoja gaminti nanomedžiagomis modifikuotą asfalto mišinį. Perkančioji organizacija bandomojo ruožo vietą parinks ne didesniu kaip 100 km atstumu nuo dalyvio nurodytos asfaltbetonio gamyklos.

5.    Ar būtina dalyviui teikiant pasiūlymą įvardyti konkretų subtiekėją, kuris įrengs bandomąjį ruožą?

Teikdamas pasiūlymą dalyvis neprivalo nurodyti konkretaus subtiekėjo, kuris gamins ir (ar) įrengs nanomedžiagomis modifikuotą asfalto mišinį III projekto etapo metu. Įvardyti subtiekėją dalyvis turės prieš pasirašydamas ikiprekybinio pirkimo III etapo sutartį su perkančiąja organizacija.

6.    III etapo metu dalyvis turės įvertinti įrengtos asfalto dangos iš nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio funkcionavimą kelyje. Ar reikės atlikti tyrimus gretimuose kelio ruožuose, kuriuose įrengti kiti asfalto mišiniai, siekiant palyginti rezultatus?

Dalyvis III projekto etapo vykdymo metu turės vykdyti tik bandomojo ruožo asfalto dangos, įrengtos iš nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, funkcionavimo tyrimą, o gretimų kelio ruožų tyrimo atlikti nereikalaujama.

7.    Ar subtiekėjas gali teikti paslaugas keliems dalyviams?

Subtiekėjas gali teikti paslaugas keliems dalyviams tik tuo atveju, kai jis nedalyvauja ikiprekybiniame pirkime kaip dalyvis, kaip tai nurodyta ikiprekybinio pirkimo sąlygų 32 punkte.

 • Tikslinamos ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ sąlygos

Atsižvelgiant į viešo aptarimo metu pateiktus pastebėjimus dėl ikiprekybinio pirkimo sąlygų neatitikimų, tikslinamos ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ sąlygos.

1. Pakeičiamas 30 punktas ir išdėstomas taip:

„30. Dalyvis gali pasitelkti subtiekėjus kiekviename etape. Dalyvis turi nurodyti, kokius subtiekėjus ir dėl kokių paslaugų ketina pasitelkti vykdydamas ikiprekybinio pirkimo sutartį. Ikiprekybinio pirkimo III etapo sutarčiai vykdyti pasitelkiamus subtiekėjus ir paslaugas, kuriomis jie yra priskirti, dalyvis turės nurodyti prieš pasirašydamas sutartį dėl III etapo vykdymo.“

2. Pakeičiamas 4 priedo 6 punktas ir išdėstomas taip:

„6. Laimėtojais, įgyvendinsiančiais I ikiprekybinio pirkimo etapą, pripažįstami dalyviai, kurių pasiūlymai pagal nustatytą vertinimų eilę patenka į šiuose ikiprekybinio pirkimo dokumentuose nustatytą maksimalų finansuojamų dalyvių skaičių. Didžiausias galimas laimėtojų skaičius I etape: 4 laimėtojai.“

3. Pakeičiamas 4 priedo 17 punktas ir išdėstomas taip:

„17.    Remdamasi vertinimais, ikiprekybinio pirkimo komisija sudaro vertinimų eilę ir priima sprendimą dėl dalyvių dalyvavimo III ikiprekybinio pirkimo etape. Didžiausias galimas laimėtojų skaičius III etape: 2 laimėtojai.“

 • Organizuojamas viešasis aptarimas

2018 m. rugpjūčio 2 d. 10:00 val. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, kurią galima rasti adresu A. Goštauto g. 12, Vilnius, 2 aukšto 1 salėje organizuojamas ikiprekybinio pirkimo „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ viešasis aptarimas.

Viešojo aptarimo metu perkančiosios organizacijos, t. y. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, ir koordinuojančios organizacijos, t. y. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, atstovai galės atsakyti jums į visus kylančius klausimus dėl dalyvavimo šiame ikiprekybiniame pirkime.

Maloniai kviečiame dalyvauti ir užduoti klausimus.

Daugiau informacijos rasite čia.

 • Keičiamas pasiūlymų pateikimo terminas į 2018 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. 00 min.

Atsižvelgiant į pakeistą pasiūlymų pateikimo terminą, tikslinamos „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“ ikiprekybinio pirkimo sąlygos.

1. Pakeičiamas 16 punktas ir išdėstomas taip:

„16. Pasiūlymų pateikimo terminas I etapui – iki 2018 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. 00 min. Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą bet kuriuo metu iki nustatyto termino pabaigos.

Apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą skelbiama perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, adresu: lakd.lrv.lt ir koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu www.mita.lt. Kitų etapų rezultatų vertinimo terminai nustatomi po I etapo rezultatų įvertinimo. Apie juos dalyviai informuojami el. priemonėmis (el. paštu) ir papildomai skelbiama perkančiosios organizacijos interneto svetainėje, adresu lakd.lrv.lt ir koordinuojančiosios organizacijos interneto svetainėje adresu www.mita.lt.“

2. Pakeičiamas 24.1 papunktis ir išdėstomas taip:

„24.1. iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos (2018 m. rugpjūčio 31 d. 10 val. 00 min) el. paštu pateikti pasiūlymą su užšifruotu dokumentų aplanku;“

3. Pakeičiamas 24.2 papunktis ir išdėstomas taip:

„24.2. laikotarpiu nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (2018 m. rugpjūčio 1 d. 10 val. 00 min) iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios (2018 m. rugpjūčio 1 d. 11 val. 00 min), t. y. per 1 valandą, el. paštu pateikti slaptažodį, su kuriuo perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą.“

4. Pakeičiamas 39 punktas ir išdėstomas taip:

„39. Su gautais dalyvių pasiūlymas bus susipažįstama ikiprekybinio pirkimo komisijos posėdyje, kuris vyks perkančiojoje organizacijoje (adresu J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius) 2018 m. rugpjūčio 31 d. 11 val. 00 min. Apie gautus pasiūlymus (pasiūlymo pateikusio dalyvio pavadinimas, kaina) elektroninėmis priemonėmis informuojami visi pasiūlymus pateikę dalyviai. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo procedūras atlieka ikiprekybinio pirkimo komisija, dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant. Pirkimo komisija dalyvių pasiūlymų vertinimui gali pasitelkti ekspertus.“

Bendroji informacija

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos skelbia kvietimą įmonėms ir mokslo ir studijų institucijoms teikti pasiūlymus vykdyti ikiprekybinį pirkimą „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“.

Ikiprekybinis pirkimas finansuojamas pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos patvirtintą priemonę „Ikiprekybiniai pirkimai LT“. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdomas ikiprekybinis pirkimas yra įtrauktas į priemonės „Ikiprekybiniai pirkimai LT“ valstybės planuojamų projektų sąrašą.

Ikiprekybinio pirkimo tikslas – sukurti nanomedžiagomis modifikuotą, automobilių kelių dangų tvarumą didinantį asfalto mišinį, pasižymintį dideliu atsparumu klimatinių veiksnių ir transporto priemonių apkrovų poveikiui ir kuriam modifikuoti bus naudojama mokslinių tyrimų ir (arba) eksperimentinės plėtros (MTEP) vykdymo metu identifikuota asfalto mišiniui tinkamiausia nanomedžiaga.

Ikiprekybinio pirkimo procedūrą sudaro 3 etapai. Kiekvienas etapas baigiasi dalyvių konkurencija, kai po kiekvieno etapo dalyvių skaičius mažėja, siekiant atrinkti tuos dalyvius, kurių pateiktas pasiūlymas labiausiai atitinka ikiprekybinio pirkimo techninę specifikaciją.

I etapas − nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, koncepcijos sukūrimas ir patvirtinimas. I etapo trukmė – 6 mėnesiai, maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius – 4.

II etapas – nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, prototipo sukūrimas. II etapo trukmė – 12 mėnesių, maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius – 3.

III etapas – nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, bandomosios partijos sukūrimas. III etapo trukmė – 12 mėnesių, maksimalus finansuojamų dalyvių skaičius – 2.

Šiuo ikiprekybiniu pirkimu sukuriami intelektinės nuosavybės objektai priklauso dalyviui, o perkančioji organizacija įgyja neribotą teisę neatlygintinai naudotis sukurtais intelektinės nuosavybės objektais. Dalyvio atliekamos veiklos, siekiant sukurti inovatyvųjį produktą – nanomedžiagomis modifikuotą asfalto mišinį, didinantį automobilių kelių dangų tvarumą, kiekvieno etapo metu bus finansuojamos ikiprekybinio pirkimo biudžeto lėšomis, tačiau dalyvis taip pat privalo prisidėti savomis lėšomis.

Dalyvavimas ikiprekybiniame pirkime

Siekiant dalyvauti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos vykdomame ikiprekybiniame pirkime „Nanomedžiagomis modifikuoto asfalto mišinio, didinančio automobilių kelių dangų tvarumą, sukūrimas“, reikia atlikti šiuos veiksmus:

 1. Parsisiųsti ikiprekybinio pirkimo sąlygas.
 2. Susipažinti su ikiprekybinio pirkimo sąlygomis ir parengti pasiūlymą vadovaujantis jų nuostatomis.
 3. Susipažinus su ikiprekybinio pirkimo dokumentų nuostatomis, el. paštu  teikti klausimus ar prašyti ikiprekybinio pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų). Atsakymai bus teikiami šiame internetiniame puslapyje.
 4. Parengti pasiūlymą, jį sudarančius dokumentus užšifruoti ir teikti pasiūlymą el. paštu adresu 
 5. Laikotarpiu nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos (2018 m. rugpjūčio 1 d. 10 val. 00 min) iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros (posėdžio) pradžios (2018 m. rugpjūčio 1 d. 11 val. 00 min), t. y. per 1 valandą, el. paštu  pateikti slaptažodį, kuriuo pasinaudojusi perkančioji organizacija galės iššifruoti pateiktą dokumentą.

DĖMESIO. Pasiūlymų pateikimo terminas dalyvauti I etape – 2018 m. rugpjūčio 1 d. 10 val. 00 min.