• Pradžia
  • >
  • Sutikimai (leidimai) naudotis keliais

Sutikimai (leidimai) naudotis keliais

Sutikimo naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone išdavimas

Sutikimas naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone išduodamas elektronine forma. Sutikimo duomenys, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, skelbiami Elektroninių paslaugų portale, pasirinkus paslaugą “Judėjimas valstybinės reikšmės keliuose”, kad, vykdant valstybinę kelių transporto priežiūrą, būtų galima patikrinti, ar sutikimas galioja. Sutikimo duomenys skelbiami iki sutikimo galiojimo pabaigos.

Naudotis keliais galima tik tokiomis transporto priemonėmis ar jų junginiais, kurios neviršija susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66 patvirtintų didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų, įskaitant žemės ūkio ministro 2008 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3D-373 patvirtintus traktorių ir savaeigių mašinų didžiausiuosius leidžiamus parametrus.

Jeigu transporto priemonės ar jų junginių techniniai parametrai su kroviniu ar be jo yra didesni (bent kiek) už didžiausiuosius leidžiamus, tai naudotis keliais tokiomis transporto priemonėmis ar jų junginiais galima Kelių įstatymo 20 straipsnyje nustatyta tvarka gavus kelio savininko sutikimą. Vieno važiavimo metu gali būti naudojamas tik vienas atitinkamas sutikimas naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.

Sutikimai naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodami ir naudojami Sutikimų naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 3-289, nustatyta tvarka. Sutikimus naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduoda AB “Via Lietuva”.

Sutikimai naudotis vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodami ir naudojami savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Informacijos apie šių sutikimų išdavimą reikėtų ieškoti savivaldybių interneto svetainėse.

Sutikimas naudotis keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išduodamas, kai vežamas:
1) nedalijamas krovinys* ir kai tokio krovinio negalima arba netikslinga vežti kitokia transporto priemone taip, kad jį vežančios transporto priemonės matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu nebūtų didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techninius parametrus;
2) dalijamas krovinys šešių ar daugiau ašių sunkiasvore transporto priemone, kurią sudaro motorinė transporto priemonė ir priekaba (puspriekabė), kurios ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti, ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamąją ašies (ašių) apkrovą ir kurios masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t.

* Nedalijamas krovinys yra toks krovinys, kurio negalima padalyti į kelis krovinius taip, kad jį vežančios transporto priemonės matmenys, ašies (ašių) apkrova ir (ar) masė su kroviniu nebūtų didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio techninius parametrus.

Tai reikia suprasti taip, kad jei viršijamas kuris nors transporto priemonės su kroviniu didžiausiasis leidžiamas parametras, o viršijimas atsiranda dėl to, kad sudedami keli kroviniai, tuomet krovinys pagal tą parametrą yra dalijamas, todėl turi būti išdalijamas ir vežamas atskirai. O jei dedant kelis krovinius, didžiausiasis leidžiamas parametras neviršijamas, tuomet krovinys pagal tą parametrą laikomas nedalijamu. Pvz. vežant ilgus stulpus yra viršijamas didžiausiasis leidžiamas ilgis, dėl to krovinys per ilgį laikomas nedalijamu. Sudedant kelis stulpus vieną šalia kito, ilgio viršijimas nesikeičia, o didžiausiasis leidžiamas plotis ir aukštis ar ašių apkrovos ir masė negali būti viršijamai. Panašiai vežant plačius krovinius – per plotį krovinys nedalijamas. Per ilgį galima sudėti kelis krovinius, tačiau neturi būti viršijamas didžiausiasis leidžiami ilgis, ašių apkrovos ir masė. Krovinys gali būti ir aukštas, dėl to viršijamas didžiausiasis leidžiamas aukštis. Tačiau negali būti kroviniai dedami vienas ant kito ir dėl to viršijamas didžiausiasis leidžiamas aukštis.

Sutikimo nereikia, kai traktoriumi* ar savaeige žemės ūkio mašina**, kurios matmenys (ilgis, plotis, aukštis) su kroviniu ar be jo yra didesni už didžiausiuosius leidžiamus naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio matmenis ir kurios kraštiniai taškai paženklinti, važiuojama į lauką, iš vieno lauko į kitą lauką ar grįžtama iš jo.

* Traktorius – ratinė arba vikšrinė ne mažiau kaip dviejų ašių transporto priemonė, kurios didžiausiasis projektinis greitis yra ne mažesnis kaip 6 km/h, pagrindinė paskirtis – traukti, vilkti, stumti, vežti žemės ir miškų ūkio techniką arba vilkti priekabas ir kuri gali būti pritaikyta kroviniams vežti ir turėti keleivių sėdynių.
** Savaeigė žemės ūkio mašina – prie motorinių transporto priemonių nepriskiriama variklio varoma pati važiuojanti žemės ūkio mašina, skirta judėti ne keliais. Prie savaeigių žemės ūkio mašinų priskiriami kombainai, taip pat šienapjovės, smulkintuvai ir augalų purkštuvai.

Nežiūrint į tai, kad sutikimo naudotis keliais važiuojant tokiomis transporto priemonėmis nereikia, turi būti laikomasi visų kitų tokių didžiagabaričių transporto priemonių važiavimo reikalavimų, įskaitant ir palydą.

Sutikimas gali būti važiuoti vieną kartą konkrečiu maršrutu (VNK), mėnesiui (MĖN) arba metams (MET), priklausomai nuo to, kiek ir kokie didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techniniai parametrai yra viršijami.

Sutikimas Didžiausieji leidžiami parametrai viršijami
Aukštis Plotis Ilgis Ašies (ašių) apkrova Masė
≤ 50 cm > 50 cm ≤ 100 cm > 100 cm ≤ 500 cm > 500 cm ≤ 4 t > 4 t, ≤ 8 t > 8 t * ≤ 8 t ** > 8 t
Nedalijamas krovinys
VNK + + + + + + + + + + +
MĖN + + + + +
MET + + + +
Dalijamas krovinys
VNK +
MĖN +
MET +

* Pagal išimtį, numatytą Kelių įstatymo 20 straipsnio 22 dalyje.

** Taikoma transporto priemonių junginiui:
– kurį sudaro motorinė transporto priemonė (automobilis, ne traktorius ar savaeigė mašina) ir priekaba / puspriekabė,
– kuris turi ne mažiau kaip šešias ašis,
– kurio ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti,
– kurio ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais ašies (ašių) apkrovą,
– kurio masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t.

Turint mėnesiui arba metams išduotą sutikimą, didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis galima važiuoti tik tais valstybinės reikšmės keliais, kuriuose eismas laikinai neapribotas ar nenutrauktas ir (ar) šie keliai neuždaryti. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai, turėdami sutikimus važiuoti mėnesiui ar metams, privalo laikytis eismo ribojimų, draudžiančių važiuoti tam tikromis transporto priemonėmis arba transporto priemonėmis, kurių faktiniai parametrai yra didesni už nurodytus informacijoje apie eismo ribojimus, kuri skelbiama interneto svetainėje www.eismoinfo.lt.

Sutikimas važiuoti vieną kartą išduodamas 7 kalendorinių dienų laikotarpiui ir galioja važiuoti į vieną pusę sutikime nurodytu maršrutu.

Sutikimas mėnesiui arba metams išduodamas atitinkamai 30 kalendorinių dienų arba 12 mėnesių laikotarpiui.

Sutikimas galioja nuo sutikime nurodyto laikotarpio pradžios dienos nulis valandų nulis minučių arba nuo sutikimo išdavimo momento, jeigu sutikimas išduotas sutikimo galiojimo laikotarpio pradžios dieną, iki laikotarpio galiojimo pabaigos dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių.

Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis tarifai nustatyti Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447.

Mokesčio dydis priklauso nuo parametrų viršijimo ir:
– važiavimo atstumo (vienkartiniai tarifai už 10 km važiavimo valstybinės reikšmės keliais maršruto),
– sutikimo galiojimo trukmės (mėnesio arba metų tarifai).

Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis motorinėmis transporto priemonėmis tarifai:

Didžiausieji leidžiami matmenys viršyti, cm

Mokesčio dydis, eurais

aukščio

pločio ilgio vienkartinis tarifas, 10 km mėnesio tarifas

metų tarifas

10–20 1,44 168

844

11–30

21–60 101–300 1,76 206

1031

31–50

61–100 301–500 2,05 246

1245

101–145*

501–750* 2,40

* Automagistralėse ir I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta.

Jeigu didžiagabaritės motorinės transporto priemonės matmenys su kroviniu ar be jo viršija didžiausiuosius leidžiamus matmenis daugiau, negu nurodyta lentelėje, taikomas vienkartinis tarifas (M), išreikštas eurais už 10 kilometrų, kuris apskaičiuojamas taip: prie lentelėje nurodyto mokesčio dydžio (K) pridedamas papildomas 0,28 euro mokestis (K1) už kiekvieną aukščio viršijimą 10 centimetrų (X1), pločio viršijimą 10 centimetrų (X2) ar ilgio viršijimą 1 metru (X3), padaugintas iš koeficiento 1,5: M = K + (K1 × XX × 1,5), kur XX = X1 arba X2, arba X3:

XX Didžiausieji leidžiami matmenys viršyti, cm Mokesčio dydis, eurais
aukščio pločio ilgio vienkartinis tarifas, 10 kilometrų
0 51–59 101–109 501–599 2,05 + (0,28 x 0 x 1,5) = 2,05
1 60–69 110–119 600–699 2,05 + (0,28 x 1 x 1,5) = 2,47
2 70–79 120–129 700–799 2,05 + (0,28 x 2 x 1,5) = 2,89
3 80–89 130–139 800–899 2,05 + (0,28 x 3 x 1,5) = 3,31
4 90–99 140–149 900–999 2,05+ (0,28 x 4 x 1,5) = 3,73
0 146–154* 751–849* 2,40 + (0,28 x 0 x 1,5) = 2,40
1 155–164* 850–949* 2,40 + (0,28 x 1 x 1,5) = 2,82
2 165–174* 950–1049* 2,40 + (0,28 x 2 x 1,5) = 3,24
3 175–184* 1050–1149* 2,40 + (0,28 x 3 x 1,5) = 3,66
4 185–194* 1150–1249* 2,40 + (0,28 x 4 x 1,5) = 4,08

* Automagistralėse ir I kategorijos valstybinės reikšmės keliuose su skiriamąja juosta.

Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvorėmis motorinėmis transporto priemonėmis tarifai:

Didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Mokesčio dydis, eurais

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

0,6–1,0

0,69 121

1,1–1,5

1,39 243

1,6–2,0

2,08

364

2,1–3,0 3,66

641

3,1–4,0

5,90 1033
4,1–5,0 8,34

5,1–6,0

10,42
6,1–7,0 12,51

7,1–8,0 15,98

Jeigu sunkiasvorės motorinės transporto priemonės ašies (ašių) apkrova viršija didžiausiąją leidžiamą ašies (ašių) apkrovą daugiau nei 8 t, tokioms sunkiasvorėms motorinėms transporto priemonėms taikomas vienkartinis tarifas (M), kuris apskaičiuojamas taip: prie didžiausiojo tarifo (K) pridedamas papildomas 2 eurų mokestis už kiekvieną papildomą ašies (ašių) apkrovos viršijimą 1 t (X): M = K + (2 x X).

X Didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta, t* Mokesčio dydis, eurais
vienkartinis tarifas, 10 kilometrų
0 8,1–8,9 15,98 + (2,00 x 0) = 15,98
1 9,0–9,9 15,98 + (2,00 x 1) = 17,98
2 10,0–10,9 15,98 + (2,00 x 2) = 19,98
3 11,0–11,9 15,98 + (2,00 x 3) = 21,98

* Pagal išimtį, numatytą Kelių įstatymo 20 straipsnio 22 dalyje.

Didžiausioji leidžiama masė viršyta (virš 40 t), t

Mokesčio dydis, eurais

vienkartinio mokesčio už kiekvieną viršytą toną tarifas, 10 km

mėnesio tarifas**

metų tarifas**

1,0–20,0

1,15 144 1152
21,0–40,0 1,33

> 40

1,73

** Taikoma transporto priemonių junginiui:
– kurį sudaro motorinė transporto priemonė (automobilis, ne traktorius ar savaeigė mašina) ir priekaba / puspriekabė,
– kuris turi ne mažiau kaip šešias ašis,
– kurio ne mažiau kaip penkių ašių ratai yra suporinti,
– kurio ašies (ašių) apkrova yra ne didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais ašies (ašių) apkrovą,
– kurio masė yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais masę, tačiau yra ne didesnė kaip 48 t.

Mokesčio už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabaričiais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis nėra.

Mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant sunkiasvoriais traktoriais ir savaeigėmis mašinomis tarifai:

Didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova viršyta, t

Mokesčio dydis, eurais

vienkartinis tarifas, 10 kilometrų

mėnesio tarifas

0,6–1,0

0,23 40
1,1–1,5 0,46

81

1,6–2,0

0,69 121
2,1–3,0 1,22

214

3,1–4,0

1,96 344
4,1–5,0 2,78

5,1–6,0

3,47
6,1–7,0 4,17

7,1–8,0

5,32

 

Didžiausioji leidžiama masė viršyta (virš 40 t), t

Vienkartinio mokesčio už kiekvieną viršytą toną dydis, eurais už 10 kilometrų
1,0–20,0

0,17

21,0–40,0

0,21
> 40

0,34

 

Jeigu didžiagabaritės transporto priemonės matmenys viršija didžiausiuosius leidžiamus matmenis, mokestis apskaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvieno matmens (ilgio, pločio, aukščio) viršijimą.

Kai viršijamos didžiausiosios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos, mokestis skaičiuojamas sumuojant mokesčius už kiekvienos ašies (pavienės, dvigubosios ar trigubosios) didžiausiosios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos viršijimą.

Kai viršijama didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova ar didžiausioji leidžiama transporto priemonės masė, mokestis pridedamas prie mokesčio už didžiausiųjų leidžiamų matmenų viršijimą.

Kai viršijama ir didžiausioji leidžiama ašies (ašių) apkrova, ir didžiausioji leidžiama transporto priemonės masė, nustatomas tas mokestis, kuris yra didesnis, ir pridedamas prie mokesčio už didžiausiųjų leidžiamų matmenų viršijimą.

Pagal Kelių įstatymo 20 straipsnio 15 dalį, sutikimas neišduodamas, jeigu:

  1. pateikiami ne visi arba neteisingi duomenys ir dokumentai, kurių reikia sutikimui gauti;
  2. transporto priemonės masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už transporto priemonės gamintojo nustatytą didžiausiąją leidžiamąją masę;
  3. nesumokėtas nustatyto dydžio mokestis už naudojimąsi keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone;
  4. nesuderintas važiavimo maršrutas (žr. toliau skyrių „Važiavimo maršruto parengimas“);
  5. transporto priemonės ašies (ašių) apkrova yra didesnė už didžiausiąją leidžiamą naudojantis keliais transporto priemonės ar jų junginio ašies (ašių) apkrovą daugiau kaip 8 t, išskyrus išimtį, numatytą Kelių įstatymo 20 straipsnio 22 dalyje (žr. toliau skyrių „Važiavimo maršruto parengimas“):

Atstumas tarp ašių d, m

Didžiausioji leidžiama naudojantis keliais ašies (ašių) apkrova, t
Didžiausioji leidžiama naudojantis keliais ašies (ašių) apkrova + 8 t

motorinės transporto priemonės

priekabos / puspriekabės

pavienės nevarančiosios

pavienės varančiosios dvigubosios
(dalis 1 ašiai)
pavienės dvigubosios
(dalis 1 ašiai)

trigubosios
(dalis 1 ašiai)

d < 1,00

11,5 (5,75)
19,5 (9,75)
11,0 (5,5)
19,0 (9,5)
d ≤ 1,30

21,0 (7,0)
29,0 (9,66)

1,00 ≤ d < 1,30

16,0 (8,0)
24,0 (12,0)
16,0 (8,0)
24,0 (12,0)
1,30 < d ≤ 1,40

24,0 (8,0)
32 (10,66)

1,30 ≤ d < 1,80

18,0 (9,0)
26,0 (13,0)*19,0 (9,5)
27,0 (13,5)*
18,0 (9,0)
26,0 (13,0)*
1,80 ≤ d 10,0
18,0**
11,5
19,5**
10,0
18,0**

* Važiavimo galimybės su didesne nei 12,0 t ašies apkrova vertinamos individualiai.

** Šios reikšmės pateiktos tik informacijai ir tai nereiškia, kad bus duodamas sutikimas, jei pavienės ašies apkrova bus tokia. Keliai nepritaikyti tokiai ašies apkrovai ir važiavimo maršrutas nebus suderintas.

Norint gauti sutikimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone, reikia Elektroninių paslaugų portale, pasirinkus paslaugą “Judėjimas valstybinės reikšmės keliuose”, pateikti AB “Via Lietuva” prašymą.

Sutikimas išduodamas elektronine forma, jo duomenys skelbiami viešame sutikimų sąraše, kurį galima rasti nurodytame elektroninių paslaugų portale, pasirinkus paslaugą “Judėjimas valstybinės reikšmės keliuose”. Sutikimo duomenys skelbiami iki sutikimo galiojimo pabaigos.

Sutikimas išduodamas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po prašymo išduoti sutikimą ir kitų dokumentų ir duomenų, kurių reikia sutikimui gauti, gavimo dienos.

Kai pateikiamas netinkamai užpildytas prašymas išduoti sutikimą, su prašymu išduoti sutikimą pateikiami ne visi ar reikalavimų neatitinkantys dokumentai, apie tai prašymą pateikęs asmuo elektroninio ryšio priemonėmis informuojamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo išduoti sutikimą gavimo dienos.

Apie gautą prašymą išduoti sutikimą prašymą pateikęs asmuo elektroninio ryšio priemonėmis informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos.

Apie apskaičiuotą mokesčio už naudojimąsi valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis dydį prašymą išduoti sutikimą pateikęs asmuo elektroninio ryšio priemonėmis informuojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

Sutikimas išduodamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai gaunami duomenys apie sumokėtą mokestį.

Už prašyme išduoti sutikimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone nurodytų duomenų tikslumą ir teisingumą atsako didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo, teikiantis prašymą.

Pateikto prašymo duomenų pakeisti negalima. Tačiau galima pateiktą prašymą klonuoti, pakeisti reikiamus duomenis ir pateikti naują prašymą.

Prašymas nagrinėjamas toks, koks pateiktas, o sutikimas išduodamas nurodant tokius duomenis ir maršrutą, kokie nurodyti prašyme, išskyrus transporto priemonės parametrus (ilgį, plotį, aukštį, ašių apkrovas ir masę), kurie nurodomi tie, kurie didesni: arba faktiniai (nurodyti prašyme), arba didžiausieji leidžiami naudojantis keliais transporto priemonių parametrai.

Išduoto sutikimo naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone duomenų pakeisti negalima. Tačiau kartą per 1 valandą galima pakeisti sutikime nurodomų transporto priemonių markę, modelį ir valst. Nr.:
– sutikime važiuoti vieną kartą (VNK) transporto priemonių junginiu, sudarytu iš automobilio ar traktoriaus / savaeigės mašinos ir priekabos / puspriekabės, galima keisti tik automobilį ar traktorių / savaeigę mašiną, bet priekabos / puspriekabės keisti negalima; pavienės transporto priemonės, tai yra automobilio ar traktoriaus / savaeigės mašinos be priekabos / puspriekabės keisti negalima;
– sutikime važiuoti mėnesiui (MĖN) arba metams (MET) galima keisti bet kurią transporto priemonę: pavienę transporto priemonę, velkančiąją transporto priemonę ir (arba) priekabą / puspriekabę.

Transporto priemonės keitimas atliekamas Elektroninių paslaugų portale.

Sutikimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone galima atšaukti iki sutikimo galiojimo pradžios (iki sutikime nurodytos važiavimo / sutikimo galiojimo pradžios dienos).

Sutikimo negalima panaikinti sutikimui įsigaliojus, tai yra prasidėjus sutikime nurodytai galiojimo pradžios dienai.

Sutikimas atšaukiamas Elektroninių paslaugų portale.

Atšaukus sutikimą, sumokėtas mokestis gali būti:
– grąžinamas (reikia pateikti AB “Via Lietuva” prašymą išduoti pažymą apie nepanaudotą mokestį ir su pažyma kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos);
– panaudojamas kitiems važiavimams (nepanaudotas mokestis, kaip turimas avansas, užskaitomas Elektroninių paslaugų portale).

Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkai ar valdytojai, šiomis transporto priemonėmis važiuodami per pervažas ar elektros tinklų apsaugos zonose, privalo vadovautis Pervažų įrengimo ir naudojimo taisyklių, patvirtintų susisiekimo ministro 2005 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 3-36, 101 punkto ir Elektros tinklų apsaugos taisyklių, patvirtintų energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1-93, 16 punkto reikalavimais. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių savininkams ar valdytojams rekomenduojama važiavimą per pervažas ir (ar) elektros tinklų apsaugos zonose su jų valdytojais suderinti iš anksto, prieš teikiant prašymą išduoti sutikimą naudotis keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone.

Transporto priemonėmis, kurių plotis didesnis kaip 5 m arba aukštis nuo kelio paviršiaus didesnis kaip 4,5 m (su kroviniu ar be jo), taip pat lėtaeigėms mašinoms bei mechanizmams, kurių greitis mažesnis kaip 8 km/h, važiuoti per pervažą galima tik gavus geležinkelio kelio priežiūrą atliekančio padalinio vadovo leidimą. Paraiška leidimui gauti paduodama geležinkelio kelio priežiūrą atliekančio padalinio vadovui ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki pervažiavimo. Joje nurodoma transporto priemonės plotis ir aukštis bei autotraukinio ilgis. AB „LTG Infra” kontaktai pateikti čia.

Elektros tinklų apsaugos zonose, negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) numatomai veiklai, draudžiama įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų apsaugos zonoje. AB „Energijos skirstymo operatorius“ informacija pateikta čia. AB „Litgrid“ informacija pateikta čia.

Kelių įstatyme nustatyta, kad didžiagabarites ir (ar) sunkiasvores transporto priemones turi lydėti (nepriklausomai nuo to, ar važiuojama su sutikimu, ar be jo – didžiagabaričiu traktoriumi ar savaeige žemės ūkio mašina važiuojant į lauką, iš vieno lauko į kitą lauką ar grįžtama iš jo):
– ne mažiau kaip vienas automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 3,56 iki 4,00 m;
– ne mažiau kaip du automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais, po vieną priekyje ir gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra nuo 4,01 iki 4,50 m ir (ar) ilgis nuo 24,00 iki 30,00 m;
– policijos automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais gale, jeigu didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be jo yra didesnis kaip 4,50 m ir (ar) ilgis didesnis kaip 30,00 m.

Plotis, m

Ilgis, m Palyda
≤ 3,55 m ≤ 23,99

≥ 3,56 m
≤ 4,00 m

≥ 1 automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais*

≥ 4,01 m
≤ 4,50 m

≥ 24,00 m
≤ 30,00 m

≥ 2 automobiliai su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais*, po vieną priekyje ir gale

> 4,5 m > 30,0 m

policijos** automobilis priekyje ir automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais* gale

* Nurodyta, kad turi būti automobilis su įjungtais oranžiniais žybčiojančiais švyturėliais. Kitokie reikalavimai palydos automobiliui nenustatyti.
** Jei maršrutas driekiasi vienoje apskrityje, reikia kreiptis į tos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos padalinį, o jei maršrutas driekiasi per kelias apskritis – į Lietuvos kelių policijos tarnybą arba į kiekvienos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos padalinį atskirai.

Transporto priemonių ženklinimo reikalavimus nustato Kelių eismo taisyklėse.

Transporto priemonių ir jų junginių, kurių matmenys su kroviniu ar be jo yra didesni už Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nustatytuosius, taip pat motorinių transporto priemonių, kurių maksimalus greitis pagal techninę charakteristiką mažesnis už maksimalų greitį, leidžiamą Taisyklėse toms transporto priemonėms, gale, kairėje pusėje, turi būti skiriamasis greičio ribojimo ženklas – spalvotas ženklas „Ribotas greitis“, kuriame nurodytas leidžiamas greitis. Ženklo skersmuo – 160–250 mm (nelygu transporto priemonės rūšis), apvado plotis – 1/10 ženklo skersmens.

Priekyje arba gale už transporto priemonės gabaritų daugiau kaip 1 m išsikišantys arba bent kiek į šoną išsikišantys tolimiausi krovinio arba platesnių kaip 2,6 m transporto priemonių kraštiniai taškai turi būti pažymėti skiriamaisiais ženklais – 400 mm ilgio kraštinės kvadratais su pakaitomis einančiomis šviesą atspindinčiomis įstrižomis baltomis ir raudonomis 50 mm pločio juostomis. Šie ženklai ant transporto priemonės turi būti pritvirtinti ne žemiau kaip 0,4 m ir ne aukščiau kaip 1,6 m nuo žemės paviršiaus. Tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui nurodytose transporto priemonės vietose turi degti žibintai – balti iš priekio, oranžiniai – iš šonų ir raudoni – iš galo.

Ilgesnės kaip 18,75 m transporto priemonės su priekaba (puspriekabe) gale, 250–2100 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus, turi būti įrengtas vienas (horizontalus), du (horizontalūs arba vertikalūs) arba keturi (du vertikalūs ir du horizontalūs) simetriškai transporto priemonės ašiai išdėstyti stačiakampio formos skiriamieji ženklai, padengti geltona medžiaga, atspindinčia šviesą, ir turintys raudoną 40 mm pločio fluorescencinį apvadą. Bendras šių skiriamųjų ženklų ilgis turi būti nuo 1130 mm iki 2300 mm, skiriamojo ženklo plotis – nuo 195 mm iki 230 mm.

Ilgesnės kaip 12 m transporto priemonės be priekabos (puspriekabės) gale turi būti įrengti simetriškai transporto priemonės ašiai išdėstyti stačiakampio formos nuo 130 mm iki 150 mm pločio skiriamieji ženklai su įstrižomis (45° kampu) raudonomis fluorescencinėmis ir geltonomis šviesą atspindinčiomis juostomis ir tvirtinami taip, kad žemyn einančios įstrižos juostos būtų nukreiptos transporto priemonės krašto link. Ir raudonų, ir geltonų juostų plotis – 100 mm. Šių skiriamųjų ženklų skaičius, išsidėstymas ir bendras ilgis turi atitikti reikalavimus, analogiškus ilgesnių kaip 18,75 m transporto priemonių ženklinimui.

Jei sunkiasvorės transporto priemonės masė su kroviniu ar be krovinio yra didesnė kaip 100,0 t, atsiranda rizika, kad transporto priemonės sukeliama apkrova kelio statiniui (tiltui ar viadukui) gali būti pavojinga. Todėl prieš tokios transporto priemonės važiavimą turi būti atliktas maršrute esančių statinių tyrimas, kurio metu įvertinama šių statinių būklė ir nustatomas transporto priemonės sukeliamos apkrovos ir statinio projektinės apkrovos įražų santykis. Tokį maršrute esančių statinių tyrimą turi atlikti specialistai, turintys kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę eiti ypatingo statinio ekspertizės vadovo pareigas, statinių grupės – susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), kiti transporto statiniai.

Jei didžiagabaritės transporto priemonės plotis su kroviniu ar be krovinio didesnis kaip 4,50 m ir (arba) ilgis didesnis kaip 30,00 m, atsiranda rizika, kad kelio vietose, kuriose įrengtos saugumo salelės (prieš ir už žiedo, pėsčiųjų perėjos, „miesto vartų“ ir pan.), kelio ženklai, apšvietimo stulpai, atitvarai ir kitokie kelio elementai, šie elementai gali trukdyti, todėl prieš važiuojant juos gali tekti demontuoti. Todėl prieš tokios transporto priemonės važiavimą turi būti atliktas maršruto gabaritų tyrimas, kurio metu identifikuojamos maršruto kritinės vietos, nustatoma, kas ir kokiu būdu gali būti demontuojama, kad didžiagabaritė transporto priemonė galėtų pravažiuoti. Draudžiama gadinti kelio ženklų atramas ir kt. elementus juos nupjaunant, nulenkiant ir pan.

Maršrute esančių statinių ir (ar) maršruto gabaritų tyrimas turi būti pateiktas susipažinti el. paštu prieš teikiant prašymą išduoti sutikimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone. Neatlikus ir nepateikus šių tyrimų, važiavimo maršrutas nederinamas.

 

Pagal išimtį, numatytą Kelių įstatymo 20 straipsnio 22 dalyje:

1) didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas savo lėšomis organizuoja išsamią važiavimo maršruto analizę, apimančią kelio juostos ir kelio statinių laikančiųjų konstrukcijų savybių ir būklės įvertinimą. Važiavimo maršruto analizė atliekama vadovaujantis kompetentingų institucijų, atsakingų už kelių infrastruktūros reglamentavimą, priimtais teisės aktais. Važiavimo maršruto analizę atlieka pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ akredituotos laboratorijos. Atliekant važiavimo maršruto analizę, prireikus papildomai gali būti pasitelktos atestuotų specialistų, kurių kvalifikacija leistų atlikti išskirtinių maršruto elementų ekspertinį vertinimą, paslaugos.

Akredituotų laboratorijų, kurios gali atlikti kelio elementų medžiagų tyrimus, sąrašas (šaltinis – http://db.nab.lt/ais/accreditation):

– Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Kelių tyrimo instituto Automobilių kelių mokslo laboratorija;

– UAB Laboratorinių bandymų centras;

– AB „VIAMATIKA“ Bandymų laboratorija;

– kitos laboratorijos, priklausiančios kelio elementų medžiagas gaminančioms įmonėms.

Važiavimo maršruto analizė turi apimti (bet neapsiriboti):

– kelio žemės sankasos, dangos, kelkraščių ir kelio statinių (pralaidų, tiltų, viadukų) laikomosios gebos įvertinimas, atsižvelgiant į ašių apkrovas ir bendrąją masę; kelio statinių sutvirtinimo, perdengimo poreikis; laikinų pralaidų tiltų apvažiavimui įrengimo poreikis;

– kelio važiuojamosios dalies ir kelio statinių (tiltų, viadukų) gabaritų įvertinimas, atsižvelgiant į transporto priemonės gabaritus; kelio išplatinimų tiesiuose ruožuose ir sankryžose poreikis, atsižvelgiant į transporto priemonės gabaritus ir ašių apkrovas; kelio elementų (kelio ženklų, atitvarų, santvarų, apšvietimo stulpų ir pan.) laikino demontavimo ir atstatymo poreikis;

– laikino stovėjimo vietų poreikis ir parinkimas; stovėjimo vietose kelio žemės sankasos, dangos, kelkraščių laikomosios gebos įvertinimas ir stiprinimo poreikis;

– eismo organizavimas važiavimo metu ir (ar) stovėjimo vietose.

2) didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas su AB “Via Lietuva” sudaro sutartį dėl kelio ir (ar) kelio statinių paprastojo ar kapitalinio remonto (arba kelio taisymo ir (ar) kelio statinių atstatymo), reikalingo šiuo keliu pravažiavus didžiagabaritei ir (ar) sunkiasvorei transporto priemonei, šios transporto priemonės savininko ir (ar) valdytojo lėšomis. Sutartyje nurodomas kelio taisymo ir (ar) kelio statinių atstatymo terminas, siektini kelio taisymo ir (ar) kelio statinių atstatymo rodikliai.

3) AB “Via Lietuva” didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininko ar valdytojo lėšomis atlieka šios transporto priemonės maršruto apimamų kelių būklės tyrimą prieš šiai transporto priemonei važiuojant šiuo maršrutu ir (ar) juo pravažiavus ir nustato būklės pokytį. Kelių būklės tyrimą atlieka pagal Lietuvos standartą LST EN ISO/IEC 17025:2018 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ akredituotos laboratorijos.

Išsami važiavimo maršruto analizė turi būti pateikta susipažinti el. paštu  prieš teikiant prašymą išduoti sutikimą naudotis valstybinės reikšmės keliais važiuojant didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone. Neatlikus ir nepateikus maršruto analizės ir neatlikus kitų nurodytų veiksmų, važiavimo maršrutas nederinamas.

 

Didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas turi įsivertinti važiavimo maršruto parengimo darbų poreikį, darbų projektinių sprendinių derinimo ir darbų vykdymo terminus.

 

Jei, atlikus maršruto tyrimą, numatomi maršruto parengimo darbai, šių darbų projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su AB “Via Lietuva”:

– stacionarių kelio ženklų, signalinių stulpelių ir kitų kelio elementų* laikino demontavimo, vietoje jų laikinųjų kelio ženklų, nukreipiamųjų ar įspėjamųjų gairių ar kūgių ir kitokių laikinųjų elementų įrengimo darbai – dokumentai derinimui siunčiami el. paštu ;

– kiti darbai, kai keičiasi kelio elementų* parametrai, – dokumentai derinimui siunčiami el. paštu ;

– eismo organizavimo schema, kai dirbant darbus keliuose negalima taikyti tipinių eismo schemų arba keičiasi eismo sąlygos ir tvarka, – žr. platesnę informaciją čia.

* Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai ir kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai (t. y. kelio elementai, turintys laikančiąsias konstrukcijas (tiltas, viadukas, estakada, tunelis, pralaida, triukšmo užtvara, atraminė sienelė, rėminė ar gembinė konstrukcija, pylimas ir kt.)), techninės eismo reguliavimo priemonės (t. y. kelio ženklai, šviesoforai, atitvarai, kelių ženklinimas ir kitos techninės priemonės eismui reguliuoti), želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme.

 

Susiderinus darbų projektinius sprendinius, turi būti gautas leidimas vykdyti darbus valstybinės reikšmės keliuose, kelių juostose ir jų apsaugos zonose ir (ar) riboti eismą.

 

Važiuojant trinkelių danga, bordiūrais, vietomis be kietos dangos (saugumo salelės, žiedų kraštai, kelkraščiai ir kt.), trinkelių danga, bordiūrai, vietos be kietos dangos turi būti uždengtos apsauginiais skydais, apsaugotos mediniais tašais ir kitomis priemonėmis, apsaugančiomis nuo kelio elementų sugadinimo.

 

Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių vykimas per pasienio kontrolės punktus, kuriuose neveikia muitinės postai, iš anksto derinamas su teritorine muitine, kurios veiklos zonoje yra pasienio kontrolės punktas, taip pat su Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

 

Maršruto parengimą ir reikiamus derinimus atlieka didžiagabaritės ir (ar) sunkiasvorės transporto priemonės savininkas ar valdytojas ar jo įgaliotas asmuo savo lėšomis.