Triukšmo valdymas

Strateginiai triukšmo žemėlapiai

Parengti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai. Šie žemėlapiai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 581 „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 71) bei kitais Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis.

2007 m. kovo 8 d. šie žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. Taryba jiems pritarė.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 3-219 „Dėl pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 6 milijonai transporto priemonių, strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtinti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 6 milijonai transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-05 nutarimo Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo triukšmo prevencijos tarybai, valstybės institucijoms, apskričių viršininkams ir visuomenei taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, teikiame informaciją apie parengtų pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginių triukšmo žemėlapių rezultatus.

Pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 6 milijonai transporto priemonių, strateginių triukšmo žemėlapių rezultatai

Pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai suskirstyti pagal kilometrus.

Pagal Ldvn – dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklį, kuris yra triukšmo sukelto dirginimo rodiklis.

Pagal Lnakties – nakties triukšmo rodiklį, kuris yra nakties metu (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto dirginimo rodiklis.

Parengti pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai. Šie žemėlapiai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio kartografavimo programos įgyvendinimo 2008–2012 metų priemonių plano patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 71) bei kitais Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis.

2012 m. lapkričio 6 d. šie žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. šie žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. Taryba jiems pritarė.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 3-785 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtinti pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomenei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 132-5380; 2012, Nr. 58-2898), teikiama informacija apie parengtų pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių rezultatus.

Pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių rezultatų santrauka

Pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai pagal:

Ldvn triukšmo rodiklį

Lnakties triukšmo rodiklį

Jau trečią kartą kartografuotas pagrindinių kelių triukšmas. 2017 m. antrą kartą parengti pagrindinių kelių, kurie yra ne aglomeracijose ir kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 3 milijonai transporto priemonių, ruožų strateginiai triukšmo žemėlapiai. Pagrindinių kelių tinklo ilgis 749,29 km.

Pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitais Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimais ir rekomendacijomis.

2017 m. birželio 1 d. pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos tarybos posėdyje. Taryba jiems pritarė.

Susisiekimo ministras 2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-295 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtino pagrindinių kelių strateginius triukšmo žemėlapius.

Vadovaujantis Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo pre-vencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei asmenims taisyklėmis, patvirtinto-mis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1305 (2017 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 47 nauja redakcija), teikiame informaciją apie parengtų pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių rezultatus.

Pagrindinių kelių strateginių triukšmo žemėlapių rezultatų santrauka

Pagrindinių kelių strateginiai triukšmo žemėlapiai pagal:

Ldvn triukšmo rodiklį (alternatyva)

Lnakties triukšmo rodiklį (alternatyva)

Kontaktinis asmuo: Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus Aplinkos apsaugos inžinierė Jolanta Nemaniūtė-Gužienė, tel. + 370 696 82 862, el. p. 

Praėjus 5 m., Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nustatyta tvarka 2022 m. atnaujinti strateginiai triukšmo žemėlapiai, sudaryti ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožams. Tai – valstybinės reikšmės kelių ruožai, kuriais per metus važiuoja daugiau kaip 3 milijonai transporto priemonių ir kurie nepatenka į Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Vilniaus aglomeracijų teritorijas. Žemėlapiai parengti 858,36 km ilgio pagrindinių kelių tinklo aplinkoje 2021-2026 metų laikotarpiui.

Atnaujintai pagrindinių kelių strateginio triukšmo kartografavimo informacijai pritarė Triukšmo prevencijos taryba, informacija patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-556.

Strateginio triukšmo kartografavimo tikslai:

– įvertinti ir valdyti kelių eismo sukeliamą triukšmą;

– informuoti visuomenę, valstybės institucijas, rengti ataskaitas Europos Komisijai;

– naudoti, taikyti, rengiant teritorijų planavimo dokumentus, projektuojant objektus.

Ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių skaitmeniniai žemėlapiai yra skelbiami Lietuvos erdvinės informacijos portale (http://www.geoportal.lt):

– paieškos frazė: “Ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių strateginis triukšmo žemėlapis”;

– žemėlapių peržiūros nuoroda: https://www.geoportal.lt/map#portalAction=openService&serviceUrl=https%3A%2F%2Fwww.geoportal.lt%2Fmapproxy%2Flakd_keliu_triuksmas%2FMapServer.

Triukšmo prevencijos veiksmų planai

Pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971; 2006, Nr. 73-2760) I etapo reikalavimus iki 2007 m. birželio 30 d. buvo parengti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei šeši milijonai transporto priemonių, strateginiai triukšmo žemėlapiai. Pagal šiuos žemėlapius parengti pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei šeši milijonai transporto priemonių, triukšmo prevencijos veiksmų planai. Planai parengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2614) ir kitais Europos Sąjungos teisės aktais ir rekomendacijomis.

Šie planai patvirtinti Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-165 „Dėl kelių triukšmo ilgalaikės strategijos patvirtinimo“.

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-05 nutarimo Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo triukšmo prevencijos tarybai, valstybės institucijoms, apskričių viršininkams ir visuomenei taisyklių patvirtinimo“ reikalavimus, teikiame informaciją apie parengtų pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei 6 mln. aut., triukšmo prevencijos planus.

Pagrindinių kelių, kuriais per metus važiuoja daugiau nei šeši milijonai transporto priemonių, triukšmo prevencijos planai

Kelių direkcija, įgyvendindama 2009–2023 m. valstybinės reikšmės automobilių kelių triukšmo prevencijos strategiją, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-165, ir Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programos įgyvendinimo 2009–2013 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 4 d. nutarimu Nr. 157 (Žin., 2009, Nr. 28-1087), 2 uždavinio 2.4 ir 2.10 priemones, 2013 m. tęsia pagrindinių kelių aplinkos triukšmo valdymą ir informuoja apie parengtą 2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą. Planas, kurį Kelių direkcijos užsakymu sudarė UAB „Infraplanas“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. V-351.

2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas parengtas pagal 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 564 „Dėl Valstybinės triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programos patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 67-2614) ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir rekomendacijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomenei taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 132-5380; 2012, Nr. 58-2898), teikiama informacija apie 2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą.

Informacija apie pagrindinių kelių triukšmo prevencijos planą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-616 „Dėl Informacijos, reikalingos ataskaitoms Europos Bendrijų Komisijai apie 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo įgyvendinimą parengti, pateikimo formų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 83-3406) patvirtintą formą

2014–2018 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu, Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo įgyvendinimo“ ir įgyvendindama 2019–2023 m. valstybinės reikšmės automobilių kelių triukšmo prevencijos strategiją, patvirtintą Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-165, informuoja apie patvirtintą 2019–2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planą.
2019–2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas, kurį Kelių direkcijos užsakymu sudarė UAB „Sweco Lietuva“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-162 „Dėl 2019-2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų plano“.

2019–2023 metų pagrindinių kelių triukšmo prevencijos veiksmų planas

Grafinis priedas

Kontaktinis asmuo: Transporto infrastruktūros planavimo skyriaus Aplinkos apsaugos inžinierė Jolanta Nemaniūtė-Gužienė, tel. + 370 696 82 862, el. p. 

Informacija projektuotojams

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos triukšmo valdymą, teikia pasiūlymus dėl kelių transporto eismo keliamo triukšmo mažinimo priemonių parinkimo ir projektavimo.

Kelių direkcija atkreipia dėmesį, kad rekonstruojant valstybinės reikšmės automobilių kelius reikėtų įvertinti esamą, rekonstrukcijos įgyvendinimo metu ir perspektyvinį (20 metų) transporto eismo keliamą triukšmo lygį. Jeigu po kelio rekonstrukcijos akustinė situacija pagerėja, nereikėtų numatyti triukšmą mažinančių priemonių. Tais atvejais, kai akustinė situacija pablogėja rekonstravus kelią, transporto eismo keliamą triukšmą mažinančias priemones reikėtų numatyti tokias, kurios sumažintų triukšmo lygį tiek decibelų, kiek padidėja dėl kelio rekonstrukcijos.

Pagal Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 (Žin., 2011, 75-3638), 8 punktą „Prognozuojamas planuojamos ūkinės veiklos triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius“ ir 17 punktą „Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties vertes galima nustatyti skaičiavimais arba matavimais (vertinimo vietoje). Prognozės sudaromos tik skaičiavimais“, prognozuojamas kelio rekonstrukcijos darbų skleidžiamas triukšmas vertinamas pagal ekvivalentinį garso slėgio lygį arba pagal Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodiklius. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 387 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.07:2003 „Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 79-3614; 2007, Nr. 138-5691), 20 punktu „transporto priemonių skleidžiamo triukšmo lygį pastato išorės aplinkoje apibūdina Ldvn triukšmo rodiklis“, transporto eismo keliamą triukšmą mažinančios priemones parenkamos pagal Ldvn triukšmo rodiklį.

Rengiant kelio rekonstrukcijos techninį projektą, pastatų išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties fasadais turėtų būti pateikti vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-808 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 72-3685), 8 priedo 7.1.4 punktu: „aiškinamajame rašte arba brėžiniuose nurodomi pagrindiniai techniniai rodikliai <…> pastato (pastatų) išorės aplinkos triukšmo rodikliai ties fasadais ir juos atitinkančios garso klasės <…>“. Pagal šio statybos techninio reglamento 8 priedo 9.3, 9.3.5 ir 9.4.2 punktų reikalavimus, kelio rekonstrukcijos techninio projekto konstrukcinėje dalyje turėtų būti pateikti gyvenamųjų namų, kuriuose vidaus aplinkos apsaugai nuo triukšmo planuojama keisti esamus langus į transporto eismo keliamą triukšmą izoliuojančius, fasado su langais garso izoliavimo rodiklis ir specifikacijoje nurodyta taikomų langų charakteristika, pažymėta pagal standarto LST EN 14351-1:2006+A1:2010 „Langai ir durys. Gaminio standartas ir eksploatacinės charakteristikos. 1 dalis. Langai ir išorinių įeinamųjų durų sąrankos, nepasižymintys atsparumo ugniai ir (arba) dūmų skverbimuisi charakteristikomis“ B priedo reikalavimus.

Jeigu planuojama kelio rekonstrukcijos metu keisti gyvenamųjų namų esamus langus į triukšmą izoliuojančius su orlaidėmis arba į esamus langus įdėti tik orlaides, techniniame projekte turėtų būti nurodytos orlaidės garso izoliavimo rodiklis, nustatytas pagal standarto LST EN ISO 10140–1:2010 „Akustika. Laboratorinis pastato elementų garso izoliacijos matavimas. 1 dalis. Taisyklės, taikomos specialiesiems gaminiams“ E priedo reikalavimus. Pažymėtina, kad į langą įdėjus orlaidę, fasado su langais garso izoliavimo rodiklis sumažėja. Kelių direkcija, siekdama užtikrinti transporto eismo keliamo triukšmo izoliavimą gyvenamuosiuose namuose, kuriuose langai jau yra pakeisti į triukšmą izoliuojančius, siūlo nebedėti orlaidžių, arba orlaidės garso izoliavimo rodiklis turėtų būti parinktas toks, kad lango (fasado) garso izoliavimo rodiklis nesumažėtų. Tuo tikslu turėtų būti atlikti skaičiavimai vadovaujantis standartu LST EN 12354–3:2001 „Statybinė akustika. Statinių akustinių charakteristikų įvertinimas pagal jų elementų charakteristikas. 3 dalis. Iš išorinės aplinkos ore sklindančio garso izoliavimas“ (pagal formules Nr. 10, 13 ir 14).

Mažinant transporto eismo keliamą triukšmą, Kelių direkcija siūlo taikyti inovatyvias triukšmą mažinančias priemones, pavyzdžiui, tylesnes kelio dangas. Tylesnės kelio dangos galėtų būti įrengiamos ties gyvenamaisiais namais, esančiais arti kelio, patenkančiais į viršnorminio triukšmo zoną, ir kai nėra galimybių įgyvendinti kitų transporto triukšmą mažinančių priemonių.

Dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“, patvirtinto Kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 41-2016), 5 skirsnyje yra aprašytos kelio dangų akustinės savybės ir tylesnių kelio dangų įrengimo rekomendacijos.

Kelių direkcijos Kelių skyrius rekomenduoja, taikant esamas priemones – rengiant asfaltbetonio (AC) ir skaldos mastikos asfalto (SMA) dangas, triukšmą mažinti šiais būdais:

  • mažinti asfalto mišinio didžiausios dalelės dydį D (pvz., vietoj SMA 11 naudoti SMA 8);
  • mažinti dalelių formos/plokštumo rodiklį (SI/FI);
  • mažinant šiurkštinimo medžiagos didžiausios dalelės dydį D (pvz., vietoj frakcijos 2/5 naudoti 1/3).

Pritaikius šias priemones triukšmas gali sumažėti 2 dB.

Paviršiaus apdarą (PA) iš siauresnės frakcijos skaldelės nerekomenduojama rengti keliuose su dideliu eismo intensyvumu ir gyvenamosiose vietovėse. Triukšmą mažinti, kai rengiamas PA, galima:

  • mažinant didžiausios dalelės dydį D (pvz., vietoj frakcijos 8/11 naudoti 5/8);
  • mažinant dalelių formos/plokštumo rodiklį (SI/FI).

Triukšmui mažinti galima naudoti ir inovatyvias priemones – asfalto gamintojų remiantis moksliniais tyrimais išvystytus produktus – specialiuosius asfalto mišinius ir jų sluoksnius. Jų tinkamumas ir efektyvumas turi būti įrodomas pateikiant atitikties dokumentus (pvz., Europos techninius liudijimus, techninius liudijimus) ir techninių duomenų lapus. Remiantis kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi, tokių produktų taikymas gali sumažinti keliamo triukšmo lygį 3–5 dB.

Atnaujinta 2012-05-08